Administraciˇ Electr˛nica

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA


SEU ELECTRÒNICA


La llei estableix que cada administració determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibiltat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

En tot cas s'haurà de garantir la identificació de l'òrgan titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes. 

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Gandia, és un mitjà a través del qual els interessats poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de l'Entitat. Des d'aquesta plataforma, l'interessat podrà :

Fer tràmits o realitzar consultes sense haver d'assitir presencialment.
Comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents emesos per l'Ajuntament (codi CSV).
Consultar els edictes i anuncis publicats en el Tauler.
Accedir al Perfil del Contractant, al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, al Portal de Transparència i al Punt d'Accés General.
Presentar factures en format electrònic.
Accedir al BOE, BOP València y DOGV.

 

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, les persones físiques podran triar en tot moment si es relacionen amb les Administracions Públiques electrònicament o no.

Estaran obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, almenys, els següents subjectes:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

A través de la seu electrònica es pot modificar el mitjà predeterminat per a comunicar-se amb l'Ajuntament de Gandia. Les persones no obligades a relacionar-se electrònicament també podran realitzar la modificació de manera presencial o mitjançant instància normalitzada dirigida a l'Ajuntament de Gandia - Oficina d'Atenció i Informació Ciutadana, Pl. Major, 1 - 46701 - Gandia.
 

CERTIFICATS DIGITALS 

 Un certificat digital és un document electrònic amb funcions equivalents a un document oficial d'identitat, i que serveix per a donar validesa legal a les transaccions electròniques que puga realitzar qualsevol interessat.

Ací podrà comprovar els certificats electrònics reconeguts o qualificats que utilitza l'Ajuntament de Gandia per a la seua identificació electrònica i per a la realització d'actuacions administratives automatitzades.

SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ


La seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia permet la identificació dels interessats per qualsevol de tots els mitjans principals citats en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú:

Atés el principi de proporcionalitat previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, la Seu Electrònica exigirà un nivell d'identificació diferent en funció de la qualificació de risc que se li haja assignat a aqueix tràmit:

TRÀMITS DE NIVELL ALT Només s'admetrà la identificació amb sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica i de segell electrònic usats en un dispositiu segur de creació de signatura.
TRÀMITS DE NIVELL MITJÀ S'admetrà també la identificació amb certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica i de segell electrònic de nivell mitjà (certificats de programari) i sistemes de claus concertades en els quals el procediment d'autenticació vaja reforçat amb l'ús d'un altre tipus de dispositius físics.
TRÀMITS DE NIVELL BAIX S'admetrà també la identificació amb sistema de claus concertades de nivell de seguretat bàsic.

 

SISTEMES DE FIRMA


La seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia permet la signatura dels interessats per qualsevol de tots els mitjans principals citats en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú:

Atés el principi de proporcionalitat previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, la Seu Electrònica exigirà un nivell de signatura diferent en funció de la qualificació de risc que se li haja assignat a aqueix tràmit:

TRÀMITS DE NIVELL ALT Només s'admetrà la identificació amb sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica i de segell electrònic usats en un dispositiu segur de creació de signatura.
TRÀMITS DE NIVELL MITJÀ S'admetrà també la identificació certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica i de segell electrònic de nivell mitjà (certificats de programari).
TRÀMITS DE NIVELL BAIX S'admetrà un sistema de signatura "No criptogràfica" basat en els articles 10.2.c i 10.3 de la Llei 39/2015 i suportat sobre un sistema d'auditorias securizadas per a garantir el no repudi i la traçabilitat.

 


NORMATIVA ESTATAL

en matèria d'administració electrònica

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Reial Decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l' Administració Electrònica.

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Ordre HAP 1637/2012, de 5 de juliol, Registre Electrònic d'Apoderaments.

Ordre HAP 566/2013, de 8 d'abril, pel qual es regula el registre electrònic comú.

Ordre HAP 1949/2014, de 13 d'octubre, pel qual es regula el Punt d'Accés General de l'AGE i es crea la seua seu electrònica.

 

CONSULTE TOTA LA NORMATIVA EN MATÈRIA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN CODIS ELECTRÒNICS DEL BOE


 


NORMATIVA MUNICIPAL I INSTRUCCIONS

en matèria d'administració electrònica

Ordenança reguladora del Registre Electrònic.

Ordenança municipal de transparència.

Reglament Municipal de Procediment Administratiu.

Reglament regulador de l'ús de los serveis d'accés públic a internet.

Instrucció 2/2016, sobre implantació i desenvolupament dels sistemes de la informació.

Instrucció 1/2017,sobre el procediment per a la destrucció o eliminació de la documentació municipal.

Decret 2017-1541, pel qual es crea el registre públic de funcionaris habilitats de l'Ajuntament de Gandia.
Decret 2018-1431, de modificació del nomenament de funcionaris habilitats de l'Ajuntament de Gandia.

Decret 2017-1995, d'utilització de segells d'òrgan en les actuacions administratives automatitzades (AAA).
Decret 2018-0115, d'utilització de segells d'òrgan en les actuacions administratives automatitzades (AAA).

Decret 2018-7656, d'utilització de segells d'òrgan en les actuacions administratives automatitzades (AAA).

Decret 2019-0850, d'utilització de segells d'òrgan en les actuacions administratives automatitzades (AAA).

Decret 2017-5802, autorització certificats digitals representant d'entitat.

Decret 2017-7903, autorització certificats digitals representant d'entitat.

Decret 2018-1176, autorització certificats digitals representant d'entitat.