Llicncies d'Activitats

ACTIVITATS


Pl. Major, 1 3a planta

EDIFICI CONSISTORIAL

 

96 295 94 72

 

activitats@gandia.org

 

 

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, es recomana l'atenció telefònica (962959472) o electrònica (activitats@gandia.org).

Per a aquells casos en els quals siga necessària l'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00), haurà de reservar cita prèviaEs recomana personar-se en la 3a planta de l'Edifici Consistorial uns minuts abans de l'hora indicada.

Les consultes i aclariments tècnics amb els tècnics i inspectors seran els dilluns i dimecres, de 12 a 14 h, amb cita prèvia (per a reservar telefoneu al 96 295 94 72).

S'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació dirigida a Activitats a través de la seu electrònica.


 

Tramitació presencial o telemàtica?

Les persones físiques que no hagen triat relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Gandia, d'acord amb l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, hauran de reservar CITA PREVIA abans de personar-se en l'Oficina d'Activitats o en qualsevol de les Oficines d'Assistència en matèria de Registres per a presentar els tràmits presencialment.

Hauran de presentar els tràmits de manera telemàtica, les persones físiques que així ho hagen triat i les obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Gandia en virtut de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015.

 

VÍDEO FUNCIONAMENT SEU ELECTRÒNICA
 


 

ESTABLIMENTS PÚBLICS

Activitats sotmeses a la Llei 14/2010
PROCEDIMENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Aforaments superiors a 500 persones, establiments amb recintes classificats de risc especial (cuines amb potència instal·lada superior a 50 kw o càrrega tèrmica global superior a 400 mj/m2) o establiments que requereixen llicències excepcionals.
Autorització administrativa segons  l'art. 24 del Decret 143/2015, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Bars, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines i activitats que disposen de taules i cadires a l'interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d' Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Codi

Tràmit

G00050

Sol·licitud de Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics  (amb o sense obres) per procediment d'Autorització Administrativa - 1a Fase

G00051 Comunicació prèvia obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en el procediment d'Autorització Administrativa - 2a Fase
G00052 Comunicació obertura sota responsabilitat del titular  per falta de visita de comprovació en el procediment d'Autorització Administrativa
PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE
Bars, cafeteries, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines i activitats que disposen de taules i cadires a l'interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d' Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Les obras relacionades amb les activitats es tramitaran prèviament, mitjançant l'instrument d'intervenció urbanísitca corresponent: Llicència d'Obres per a activitats o Declaració Responsable d'Obres per a activitats.
Segons l'art. 14 del Decret 143/2015: "Amb anterioritat a la presentació de la declaració responsable davant l'Ajuntament, els interessats a obrir un establiment públic hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que establisca la normativa en vigor, les obres que corresponguen, així com, de la mateixa manera, la instal·lació dels elements elèctrics, acústics i de seguretat industrial, i altres que resulten procedents, d'acord amb el que preveja la normativa vigent."
G00053 Sol·licitud de Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics mitjançant Declaració responsable SENSE CERTIFICAT OCA
G00054 Sol·licitud de Llicència d'obertura d'espectacle públics, activitats recreatives i establiments públics, mitjancçant Declaració responsable AMB CERTIFICAT OCA
G00055 Comunicació obertura sota responsabilitat del titular  per falta de visita de comprovació en el procediment de Declaració responsable
PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INSTAL·LACIONS EVENTUALS
Circs, atraccions firals, espectacles i festejos taurins en places portàtils, concerts, etc. i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives y Establiments Públics.
G00056 Sol·licitud de Llicència d'obertura d'instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables mitjançant Declaració responsable
G00057 Comunicació prèvia sota responsabilitat del titular  per falta de visita de comprovació d'instal·lacions eventuals en el procediment de Declaració responsable

 

 ACTIVITATS

Activitats sotmeses a la Llei 6/2014
PROCEDIMENT LLICÈNCIA AMBIENTAL
Activitats contemplades en l'annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, de Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
Codi Tràmit
G00040 Sol·licitud de Llicència Ambiental (amb o sense obres) - 1a Fase Llicència Ambiental
G00041 Comunicació de posada en funcionament de l'activitat - 2ª Fase Llicència Ambiental
PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL
Activitats que NO compleixen amb totes les condicions indicades a l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental de les Activitats en la Comunitat Valenciana.
Les obras relacionades amb les activitats es tramitaran prèviament, mitjançant l'instrument d'intervenció urbanísitca corresponent: Llicència d'Obres per a activitats o Declaració Responsable d'Obres per a activitats.
Segons l'art. 68.1 Llei 6/2014: "Amb anterioritat a la presentació, davant l'Ajuntament, de la declaració responsable ambiental, els interessats hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial, i altres que resulten procedents en funció de l'activitat a desenvolupar, així com haver obtingut les autoritzacions o formulat les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat."
G00042 Declaració Responsable Ambiental
PROCEDIMENT COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA
Activitats contemplades a l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, de Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.
Les obras relacionades amb les activitats es tramitaran prèviament, mitjançant l'instrument d'intervenció urbanísitca corresponent: Llicència d'Obres per a  activitats o Declaració Responsable d'Obres per a activitats.
(Segons l'art. 73.1 Llei 6/2014: "La comunicació d'activitats innòcues podrà formular-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, i obtingudes, si escau, les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que siguen procedents, en virtut de la normativa sectorial no ambiental i abans de l’inici de l'activitat."
G00043
Comunicació Activitat Innòcua

  


MODIFICACIÓ / CANVI DE TITULARITAT DE LES LLICÈNCIES D'OBERTURA
G00044 Comunicació de cessió de drets de la tramitació de l'expedient d'activitat (per a expedients no finalitzats)
G00045 Declaració responsable i comunicació prèvia de canvi de titularitat (excepte espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics)
G00046 Modificació de la titularitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments  públics
G00047 Arrendament de la llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i d'establiments públics

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS
Accede a la sede y presenta el trámite electrónicamente (requiere certicado digital)
GC0020 Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
GC0024 Sol·licitud de no exercir activitat
GC0027 Sol·licitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment de Declaració Responsable Ambiental
GC0028 Sol·licitud de certificat de conformidad amb l'obertura en procediment de Comunicació d'Activitat Innòcua


UNS ALTRES TRÀMITS RELACIONATS
G00142 Llicència d'obres per a activitats sotmeses a Declaració Responsable Ambiental, Comunicació Activitat Innòcua i Declaració Responsable per a establiments públics (excepte Llicències Ambientals i Autorització Administrativa per a establiments públics)
G00143 Llicència d'obres sense modificació substancial de l'activitat
G00181 Declaració responsable d'obres per a activitats sotmeses a Declaració Responsable Ambiental, Comunicació Activitat Innòcua i Declaració Responsable per a establiments públics (excepte Llicències Ambientals i Autorització Administrativa per a establiments públics)
G00182 Declaració responsable d'execució d'obres sense modificació substancial de l'activitat

 

UNS ALTRES MODELS
GD0001 Declaració responsable del tècnic/a
GD0002 Declaració responsable de la direcció d'obres
GD0003 Certificat assegurança de responsabilitat civil en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
GD0004 Certificat per a determinar la inclusió de l'activitat en el règim CAI
GD0005 Conformitat Cessió de drets activitats
GD0006 Conformitat Canvi titularitat activitats sotmeses Llei 6/2014
GD0007 Conformitat Canvi titularitat activitats sotmeses Llei 14/2010
GD0008 Conformitat arrendament activitats sotmeses Llei 14/2010
GA0001 Autorització tràmits presencials (únicament persones físiques)
GA0011 Autorització tràmits electrònicsNORMATIVA

 

NORMATIVA MUNICIPAL

 

  • Ordenanza reguladora de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias urbanísticas y licencias ambientales.
  • Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
  • Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos.
  • Ordenanza Reguladora del aire acondicionado, rótulos y otros elementos.
  • Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública.
  • Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones.