Llicncies d'Activitats

LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

Data última actualització: 23/11/2020


Pl. Major, 1 3a planta

EDIFICI CONSISTORIAL

96 295 94 72

(CONSULTES)

activitats@gandia.org

(CONSULTES)

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, sempre que la informació que pretenga sol·licitar no estiga subjecta a dades personals, es recomana l' atenció telefònica  (962959472) o electrònica (activitats@gandia.org).

En els casos en els quals es requerisca la identificació de la persona interessada...

...s'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació a través de la seu electrònica

Quan siga necessària l'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00), haurà de reservar cita prèvia. Es recomana personar-se en la 3a planta de l'Edifici Consistorial únicament uns minuts abans de l'hora indicada.

Les consultes i aclariments tècnics amb els tècnics i inspectors seran els dilluns i dimecres, de 12 a 14 h, amb cita prèvia (per a reservar la cita 96 295 94 72).

En la presentació presencial, la persona interessada haurà d'identificar-se amb el seu document d'identitat original, i en la presentació telemàtica amb la seua DNIe o certificat electrònic.

Si actua en representació d'una altra persona, haurà d'aportar l'autorització i la fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada.

GA0001-Autorització per a presentar un tràmit presencialment

GA0011-Autorització per a presentar un tràmite electrònic

 


TRÀMITS PREVIS

Abans de presentar l'instrument d'intervenció ambiental corresponent haurà de sol·licitar...

Certificat de compatibilitat urbanística (Tràmit GC0020 / PDF)

La compatibilitat urbanística ha d'estar resolta com a FAVORABLE o bé ha d'haver transcorregut 1 MES des de la seua sol·licitud.

No s'entendran per presentats els instruments d'intervenció ambiental si la presentació es realitza:

a) el mateix dia en què se sol·licita el certificat de compatibilitat urbanística;

b) amb anterioritat a la resolució FAVORABLE de la compatibilitat urbanística o bé

c) no haja transcorregut 1 mes des de la seua sol·licitud.

REALITZACIÓ D'OBRES: si es requereix la realització d'obres, haurà de sol·licitar prèviament...

Llicència  d'obres (Tràmit G00142 - PDF) o Declaració responsable d'obres (Tràmit G00181 - PDF)

Sempre que es tracte dels procediments de Declaració Responsable Ambiental, Comunicació d'Activitat Innòcua i Declaració Responsable en establiments públics.

En els procediments de Llicència ambiental i Autorització Administrativa en establiments públics la llicència d'obres que corresponga es tramitarà conjuntament.

(És recomanable que abans de realitzar les obres, la compatibilitat urbanística estiga resolta per a evitar la realització d'obres per a una activitat en les quals l'ús poguera resultar incompatible)

 


 

Tràmits d'ACTIVITATS 

sotmeses a la Llei 6/2014

 

PROCEDIMENT COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA

 

 


PDF Tramitació electrònica
GC0020 Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

G00142

o

G00181

Sol·licitud de Llicència d'obres

o

Declaració responsable d'obres

G00043 Comunicació d'activitat innòcua - CAI
GD0001- Declaració responsable tècnic/a projectista
GD0002- Declaració responsable tècnic/a direcció obra
GD0004 - Model de certificat per a determinar la inclusió de l'activitat en el règim de CAI
GC0028 Sol·licitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment CAI

PROCEDIMENT  DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL - DRA

 
PDF Tramitació electrònica
GC0020 Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

G00142

o

G00181

Sol·licitud de Llicència d'obres

o

Declaració responsable d'obres

G00042 Declaració responsable ambiental - DRA
GD0001- Declaració responsable tècnic/a projectista
GD0002- Declaració responsable tècnic/a direcció obra
GC0027 Sol·licitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment DRA

PROCEDIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL


 

 

Tràmits d'ACTIVITATS 

sotmeses a la Llei 14/2010

 

PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE EN ESTABLIMENTS PÚBLICS

 
PDF Tramitació electrònica
GC0020 Sol·licitud de certificat de compatibilitat

G00142

o

G00181

Sol·licitud de Llicència d'obres

o

Declaració responsable d'obres

SUPOSAT 1

G00055

Declaració responsable amb certificat OCA

SUPOSAT 2

G00054

Declaració responsable sense certificat OCA

GD0001 - Declaració tècnic/a projectista
GD0003Model certificació assegurança responsabilitat civil
G00056 Comunicació prèvia a l'obertura d'establiments públics per falta de visita de comprovación

 

PROCEDIMENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA EN ESTABLIMENTS PÚBLICS

PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE EN INSTAL·LACIONS EVENTUALS

 

 


PDF Tramitació electrònica

G00057

Sol·licitud de Llicència d'obertura d'instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables mitjançant Declaració Responsable

SUPOSAT 1

G00059

Comunicació finalització instal·lació amb certificat OCA

SUPOSAT 2

G00058

Comunicació finalització instal·lació sense certificat  OCA

GD0001 - Declaració tècnic/a projectista
G00060 Comunicació obertura sota la responsabilitat del titular per falta de visita de comprovació en procediment d'autorització administrativa


TRÀMITS MODIFICACIÓ TITULARITAT


PROCEDIMENT DE CESSIÓ DE DRETS DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ACTIVITAT

 

 


PDF Tramitació electrònica

G00044

Cessió de drets de la tramitació de l'expedient d'activitat (expedients no finalitzats)

GD0005- Conformitat de cessión de drets

PROCEDIMENT DE CANVI DE TITULARITAT EN COMERÇOS, PERRUQUERIES, ETC (ESTABLIMENTS SOTMESOS A LA LLEI 6/2014)

 

 PDF Tramitació electrònica

G00045

Canvis de titularitat en establiments sotmesos a la Llei 6/2014

GD0006 - Comunicació de conformitat


PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA TITULARITAT EN ESTABLIMENTS

 

 PDF Tramitació electrònica

G00046

Modificació de la titularitat en establiments sotmesos a la Llei 14/2010

GD0003- Model certificació assegurança responsabilitat civil

GD0007 - Conformitat canvi titularitat


PROCEDIMENT D'ARRENDAMENT DE LA TITULARITAT EN ESTABLIMENTS PÚBLICS

 

PDF Tramitació electrònica

G00047

Arrendament de la titularitat en establiments sotmesos a la Llei 14/2010

GD0003- Model certificació assegurança responsabilitat civil

GD0008- Conformitat lloguer

 


PROCEDIMENTS MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DE L'ACTIVITAT  

 

 

Llicències d'obres i Declaracions Responsables d'Obres
SENSE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL
en activitats amb Llicència obertura concedida
G00143
Llicència d'obres sense modificació substancial de l'activitat
G00182
Declaració responsable d'obres sense modificació substancial de l'activitat

 

 

La presentació de documentació addicional o requerida en relació a expedients de LLICÈNCIES D'ACTIVITATS haurà de realitzar-se a través del tràmit G00048

 

 

 

NORMATIVA AMBIENTAL MUNICIPAL

 

  • Ordenança reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències ambientals.
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de concessió de llicències d'obertura d'establiments.
  • Ordenança reguladora de l'aire condicionat, rètols i altres elements.
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública.
  • Ordenança municipal reguladora de l'emissió i recepció de sorolls i vibracions.

NORMATIVA AMBIENTAL

 

MODELS DE DECLARACIONS

PDF
Model
GD0001
Declaració responsable del tècnic/a projectista
GD0002
Declaració responsable de la direcció d'obres
GD0003
Certificat assegurança de responsabilitat civil en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
GD0004
Certificat per a determinar la inclusió de l'activitat en el règim CAI
GD0005
Conformitat Cessió de drets expedients d'activitats
GD0006
Conformitat Canvi titularitat activitats sotmeses a la Llei 6/2014
GD0007
Conformitat Canvi titularitat activitats sotmeses a la Llei 14/2010
GD0008
Conformitat Arrendament activitats sotmeses a la Llei 14/2010
GD0012
Comunicació dades IAE constructor
GA0001
Autorització tràmits presencials (únicament persones físiques)
GA0011
Autorització tràmits electrònics
GC0020
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
GC0024
Sol·licitud de certificat acreditatiu de no exercir activitat