Taxa de Guals

TAXA DE GUALS


Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per la utilització o l'aprofitament especial del domini públic municipal per:

  • L'accés des de la calçada, a través de les voreres o espais públics assimilables (per exemple, les vies de vianants), als immobles de propietat privada i/o pública, amb prohibició d'aparcament que s'establisquen amb aquesta finalitat o sense ella.
  • Les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies i objectes de qualsevol tipus.


TERMINI VOLUNTARI

Per conéixer el termini voluntari de pagament de la Taxa de Guals, pot accedir al calendari fiscal.

 


TRÀMITS

Per tractar-se d'un tribut de gestió delegada en Diputació Provincial de València, podran accedir als tràmits relacionats amb la Taxa i presentar-los en qualsevol de les oficines de la Diputació.

 

Així mateix, la presentació de qualsevol tràmit relacionat amb l'impost, podrà realitzar-se a l'Ajuntament de Gandia de forma:

 PRESENCIAL

C. Duc Carles de Borja, 17 2a planta

 CORREU POSTAL

Plaça Major, 1 - 46701 - Gandia - València

ELECTRÒNICA

A través de la seu electrònica


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Per resoldre qualsevol dubte, pot accedir ací o telefonar al 96 295 95 34.

NORMATIVA

Per accedir a l'Ordenança reguladora de la Taxa de Guals, fes clic ací.