Taxa de Recollida de Residus

TAXA DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESCOMBRARIES


Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.


TERMINI VOLUNTARI

Per conéixer el termini voluntari de pagament de la Taxa de Recollida Domiciliària de Residus, pot accedir al calendari fiscal.

 


TRÀMITS

Per tractar-se d'un tribut de gestió delegada en Diputació Provincial de València, podran accedir als tràmits relacionats amb la Taxa i presentar-los en qualsevol de les oficines de la Diputació.

 

Així mateix, la presentació de qualsevol tràmit relacionat amb l'impost, podrà realitzar-se a l'Ajuntament de Gandia de forma:

 PRESENCIAL

C. Duc Carles de Borja, 17 2a planta

 CORREU POSTAL

Plaça Major, 1 - 46701 - Gandia - València

ELECTRÒNICA

A través de la seu electrònica


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Per resoldre qualsevol dubte, pot accedir ací o telefonar al 96 295 94 09.

NORMATIVA

Per accedir a l'Ordenança reguladora de la Taxa de Recollida Domiciliària d'Escombraries, fes clic ací.