IIVTNU

IIVTNU


L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten aquests terrenys i que es pose de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys. 


TERMINI D'INGRÉS

De conformitat amb l'article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

  • Quan es tracte d'actes inter vivos, el termini serà de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la transmissió. 
  • Quan es tracte d'actes mortis causa, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu, a comptar des de la defunció del causant.

De conformitat amb l'article 27.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

  • Si la presentació de l'autoliquidació o declaració s'efectua dins dels 3, 6 o 12 mesos següents al final del termini establit per a la presentació i ingrés, el recàrrec serà del 5, 10 o 15%, respectivament. 
  • Si la presentació de l'autoliquidació s'efectua 12 mesos després del final del termini establit per a la presentació, el recàrrec serà del 20%; a més a més s'exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà del final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.


Les declaracions sense quota a ingressar es presentaran en el mateix termini en les oficines d'aquest organisme a través de la seu electrònica.


CÀLCUL

Accedeix a la pàgina web que et permetrà calcular l'import a ingressar del IIVTNU.

 


TRÀMITS

La presentació de la declaració - autoliquidació del IIVTNU, així com tots els tràmits relacionats amb l'impost, podran presentar-se de forma:

 

 PRESENCIAL

C. Duc Carles de Borja, 17 - 2a planta

 CORREU POSTAL

Plaça Major, 1 - 46701 - Gandia - València

ELECTRÒNICA

A través de la seu electrònica


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Per a resoldre qualsevol dubte, pot accedir ací o cridar al telèfon 96 295 98 00 - extensió 9741.

NORMATIVA

Per a accedir a l'Ordenança Reguladora del IIVTNU, polse ací.