Oficines d'Assistncia en matria de registre

OFICINES D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE


Les oficines d'assistència en matèria de registres són una versió avançada de les antigues oficines de registre. Conserven, la funció tradicional de registre d'entrada de la documentació en l'Administració, assistint en l'ús de mitjans electrònics a les persones interessades no obligades a la relació electrònica amb l'Administració que així ho sol·liciten, amb la finalitat que els documents que s'han d'incorporar en els expedients administratius siguen electrònics.

No serà necessari aportar el model de sol·licitud, ja que els ciutadans seran assistits en la presentació de la sol·licitud i documentació, com si es presentara directament en la seu electrònica (en els tràmits en els quals siga necessari aportar el formulari normalitzat, com per exemple en la sol·licitud d'alta en el Padró d'Habitants, s'indicarà expressament).

Amb caràcter general, les oficines digitalitzen (escanegen) la sol·licitud i altres documents entregats pel ciutadà, retornant l'original a l'interessat, per la qual cosa no serà necessari realitzar fotocòpies dels documents aportats, entregant-li un rebut la funció del qual és la d'acreditar la seua presentació davant l'Administració.

L'Ajuntament de Gandia en lloc d'imprimir el rebut el remet per correu electrònic, sempre que la persona interessada dispose de compte de correu electrònic.

En les Oficines d'Assistència en matèria de registre podràs obtindre el certificat qualificat de ciutadà emés per l'ACCV que et permetrà identificar-te davant els serveis telemàtics de les administracions públiques, així com signar i xifrar de manera segura qualsevol tipus de document electrònic. La persona interessada haurà de personar-se en l'oficina i identificar-se amb el seu document d'identitat original i en vigor, amb cita prèvia.

En aquestes oficines els ciutadans també poden presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que vaja dirigits a qualsevol Administració Pública, ja siga de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració Autonòmica o de l'Administració Local.
Abans de personar-se a l'Ajuntament revisar els documents que no poden presentar-se en les Oficines d'assistència. Descarregar pdf.

S'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació dirigida a l'Ajuntament de Gandia a través de la seu electrònica.

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, es recomana l'atenció telefònica (962959400) o electrònica (informacio@gandia.org).

En el cas de ser una persona física i no tindre els recursos per a tramitar telemàticament, haurà de reservar  cita prèvia per a acudir presencialment a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre, guardant les mesures de prevenció enfront del COVID-19. Es recomana personar-se uns minuts abans de l'hora indicada en l'oficina municipal en la qual haja obtingut la cita (màxim 15 minuts).


ATENCIÓ PRESENCIAL 

GANDIA GRAU
Pl. Major, 1
EDIFICI CONSISTORIAL
Pl. Mediterrània, 2

96 295 94 02

96 295 94 98
D'OCTUBRE A MAIG
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Vesprades: de dilluns a dijous, de 16 a 18 h
DE JUNY A SETEMBRE
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
D'OCTUBRE A MAIG
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Vesprades: dilluns, de 16 a 18 h
DE JUNY A SETEMBRE
Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

FUNCIONS

  • Informació general de tràmits administratiusart. 53.1.f Llei 39/2015)
  • Obtenció del certificat electrònic de l'ACCV. (art. 13.g Llei 39/2015)
  • Punt d'informació cadastral. PIC
  • Assistència en l'ús de mitjans electrònics a les persones interessades no obligades a la relació electrònica amb l'Ajuntament de Gandia que així ho sol·liciten, amb la finalitat que els documents que s'han d'incorporar en els expedients administratius siguen electrònics (art. 12 i 13.b Llei 39/2015)
  • Tramitació de sol·licituds i documents per a l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana. (art. 16.4 Llei 39/2015)
  • Notificació per mitjans no electrònics: Quan la notificació es realitze en ocasió de la compareixença espontània de l'interessat o el seu representant en les oficines d'assistència en matèria de registre i sol·licite la comunicació o notificació personal en aqueix moment. (art. 41.1.a Llei 39/2015).
  • Les oficines d'assistència en matèria de registres estaran obligades a facilitar als interessats el codi d'identificació de l'administració de destinació si l'interessat el desconeix (art. 66.1.f Llei 39/2015).

ATENCIÓ TELEFÒNICA

010

(Telefonades des del municipi i telèfon fix)

Informació     96 295 94 02

 

 

 ATENCIÓ ELECTRÒNICA

gandia.sedelectronica.es

En accedir a la seu electrònica i sense necessitat prèvia d'identificació electrònica, podràs accedir al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gandia, a la informació de cada tràmit electrònic així com als documents que s'han d'aportar en cada cas.

Es requereix identificació electrònica, per a presentar sol·licituds i documentació, per a accedir als registres presentats així com als expedients administratius en els quals figures com a persona interessada o representant. També podràs accedir a la bústia electrònica i descarregar les notificacions i comunicacions remeses per l'Ajuntament de Gandia.

informacio@gandia.org

Enviant un email a informacio@gandia.org podràs realitzar consultes que no requerisquen identificació prèvia, és a dir, que no afecten dades personals (per exemple, quina documentació s'ha d'aportar per a sol·licitar un certificat d'empadronament).


 

CATÀLEG DE TRÀMITS

En la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia figura publicat el "Catàleg de Tràmits". Haurem de localitzar el tràmit en el cercador, escrivint el codi o una paraula clau (el caràcter % es pot utilitzar com a comodí) o en el següent llistat.

Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"


Exemples:

a) Si estem interessats a presentar una Declaració Responsable Ambiental estarem obligats a presentar el tràmit G00042.

b) Si desitgem sol·licitar un certificat d'empadronament, presentarem el tràmit GC0011.

 

IDENTIFICACIÓ

L'Ajuntament de Gandia està obligat a verificar la identitat dels interessats en els procediments administratius, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent (art. 9 Llei 39/2015).

En l'atenció presencial, bastarà amb mostrar l'original del document identificatiu. Únicament s'aportarà fotocòpia del document d'identitat en els casos en els quals la persona interessada no es persone en l'Oficina d'Assistència. En aquest supòsit, a més de la còpia del document d'identitat, s'haurà d'aportar autorització signada per la persona interessada i l'autoritzada. Descarregar GA0001 - Model autorització per a presentar tràmits de manera presencial.

En l'atenció electrònica, la presentació de tràmits requerirà la identificació prèvia a través del sistema Cl@ve (segons el nivell de seguretat del tràmit: s'admetrà el DNIe, certificat electrònic, Cl@ve PIN, Cl@ve permanent).

Abans d'accedir al formulari, haurem d'indicar:

a) Si s'actua en nom propi: la persona interessada és la mateixa que la persona que s'ha identificat electrònicament. No serà necessari que aportació copia del document d'identitat.

b) Si actua a través de representant: si el representant s'ha identificat amb el seu certificat personal haurà d'identificar a la persona interessada. En aquest cas, aportarà còpia del document d'identitat de la persona interessada així com el mandat que acredite la representació.

  

+ OFICINES AMB CITA PRÈVIA

Altres oficines en les quals es requereix cita prèvia per a ser atés presencialment:

Activitats Urbanisme
Gestió Tributària  Recaptació
Padró  Joventud
Arxiu Pangea
Esports UPG
Urbalab  Comerç, Mercat i OMIC 
Multes  Responsabilitat Patrimonial 

 

 ESTADÍSTIQUES

  REGISTRES D'ENTRADA

 REGISTRES D'EIXIDA

 CITA PRÈVIA PER DEPARTAMENTS

 CITA PRÈVIA PER SERVEIS