Procediment i seguiment

PROCEDIMENT I SEGUIMENT DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ


PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

La sol·licitud d'informació haurà de contenir:

  • La identitat del sol·licitant.
  • La informació que sol·licita.
  • Una direcció de contacte (preferentment electrònica) a efectes de notificacions.
  • I, en el seu cas, el format que preferisca per a accedir a la informació sol·licitada (si no s'indica cap format, la informació es remetrà en format .csv).

 

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma presencial i de forma electrònica:

Procediment presencial

Els ciutadans poden dirigir-se a les oficines de Registre General de l'Ajuntament de Gandia i omplir la sol·licitud.

Les oficines de Registre General es troben a:

⇒ EDIFICI CONSISTORIAL - Pl. Major, 1 - 96 295 98 00

L'horari d'atenció al públic és:
- D'octubre a maig: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 h., i de dilluns a dijous, de 16:00 a 18:00 h.
- De juny a setembre: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 h.

⇒ GRAU - Pl. Mediterrània, 2 - 96 295 94 98

L'horari d'atenció al públic és:
- D'octubre a maig: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 h., i dilluns, de 16:00 a 18:00 h.
- De juny a setembre: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 h.
Procediment electrònic

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de manera electrònica, a través de la seu electrònica, mitjançant els mitjans de signatura admesos en l'actualitat.

Perquè l'exigència del DNI-e i certificats digitals no siga un obstacle en l'exercici del dret d'accés a la informació, també s'admetran les sol·licituds enviades mitjançant el formulari electrònic, degudament emplenat.ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ

Si la sol·licitud no identifica de manera suficient la informació, es demanarà al sol·licitant que la concrete en el termini de 10 dies. En cas de no fer-ho, es considerarà que ha desistit.


PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

Si la informació sol·licitada poguera afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se'ls concedirà un termini de 15 dies perquè puguen realitzar les al·legacions que estimen oportunes.

El sol·licitant ha de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s'hagen rebut les al·legacions o transcorregut el termini per a la seua presentació.


 


SEGUIMENT DE LA SOL·LICITUD

Si el sol·licitant vol conéixer quin és l'estat de la seua sol·licitud, haurà de contactar amb l'Ajuntament de Gandia, indicant el número de registre de la sol·licitud formulada:

Procediment presencial

Si la sol·licitud s'ha realitzat presencialment, podrà realitzar el seguiment a través de qualsevol dels següents canals:

  transparencia@gandia.org

  96 295 94 00

En qualsevol de les oficines d'Atenció i Informació Ciutadana

 

Procedimint electrònic

 

Si la sol·licitud s'ha formulat electrònicament, podrà realitzar el seguiment a través de la Carpeta Ciutadana de la seu electrònica.


QUEIXES O SUGGERIMENTS EN RELACIÓ AL DRET D'INFORMACIÓ

 
Els ciutadans podran sol·licitar a l'Ajuntament que es publique informació de caràcter públic a la pàgina web, així com realitzar queixes o suggeriments, o aclarir qualsevol dubte amb relació a l'accés a la informació pública, a través dels següents canals:

A través de la seu electrònica o la web de l'Ajuntament.

En qualsevol de les oficines d'Atenció i Informació Ciutadana.


RECLAMACIONS PER DESESTIMACIÓ TOTAL O PARCIAL EN L'EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Si el sol·licitant estima que no està d'acord o no ha rebut cap resposta de l'Ajuntament de Gandia en el termini màxim legalment establert, podrà interposar una reclamació davant l'Àrea de Govern, Delegació d'Administració, Modernització i Govern Obert, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa administrativa.

La reclamació podrà ser presentada:

  A través de la seu electrònica.

  En qualsevol de les oficines d'Atenció i Informació Ciutadana.