Cens electoral

CENS ELECTORAL


1.    ENLLAÇ AL CENS
2.    MANIFESTACIÓ INTENCIÓ DE VOT


Perquè els ciutadans nacionals de la Unió Europea no espanyols manifesten la seua intenció de vot a Espanya en les eleccions locals.


REQUISITS

Ser nacional de la Unió Europea, no espanyol i major de 17 anys.

 DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

Acreditació de la identitat (passaport o document nacional del país de la UE i NIE).

Declaració formal d'intenció de vot.

 SILENCI

No procedeix

Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració, la sol·licitud quedarà resolta de forma no procedent per al sol·licitant.


FORMA DE PRESENTACIÓ.

 Presencial

El ciutadà podrà presentar la seua sol·licitud en les Oficines de Registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 NORMATIVA

Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu dels ciutadans nacionals d'altres països de la Unió Europea (BOE, núm. 126 de 27 de maig de 2013).


 

ELECCIONS MUNICIPALS I 

AL PARLAMENT EUROPEU

DEL 26/05/2019

 

 

Els ciutadans de la UE residents a Espanya podran manisfetar la seua voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu en Espanya en les eleccions municipals i al Parlament Europeu que es celebraran el 26/05/2019.

El termini per a exercir el dret de sufragi actiu a Espanya s'inicia l'1/12/2018 i finalitza el 30/01/2019.

La sol·licitud podrà presentar-se:

Als ajuntaments a on estiguen empadronats, de forma presencial.

A la seu electrònica del Cens Electoral.

Per correu postal.