Confirmació inscripció

CONFIRMACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL

REQUISITS

 .

Ser nacional dels estats membre de la Unió Europea i altres estats part de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu; d'altres estats distints dels anteriors amb la Targeta de Residència de Règim Comunitari o amb Autorització de Residència Permanent.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds, l'acreditació d'identitat:

NIE, passaport...

En el cas de menors: document de pare, mare o tutor legal i document del menor:

Instància

Instància menors

RESOLUCIÓ

 Òrgan que resol:

Regidor delegat

Termini resolució:

2 mesos


SILENCI

 Negatiu

Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració, la sol·licitud quedarà resolta de forma negativa per al sol·licitant.

OBSERVACIONS

La confirmació es podrà fer tant amb el NIE o passaport en vigor, o que estiga en procés de renovació, com demostrant-ho amb la sol·licitud de renovació.

FORMA DE PRESENTACIÓ

 Presencial

El ciutadà podrà presentar la seua sol·licitud en les Oficines de Registre de l'Ajuntament o en les Oficines del Padró Municipal o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


 NORMATIVA

Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre. 

Lleig 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.