IBI

IBI


L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un impost enquadrat en el sistema tributari local d'Espanya, d'exacció obligatòria que grava el valor de la titularitat dominical i altres drets reals que recaiguen sobre béns immobles localitzats al municipi.

A l'efecte de l'impost tenen la consideració de béns immobles, els béns immobles urbans (IBIU), rústics (IBIR) i de característiques especials (IBIE).


TERMINI VOLUNTARI

Per conéixer el termini voluntari de pagament de l'IBI, per accedir al calendari fiscal.

 


TRÁMITES

En tractar-se d'un tribut de gestió delegada en Diputació Provincial de València, podran accedir als tràmits relacionats amb l'IBI i presentar-los en qualsevol de les oficines de la Diputació.

 

Així mateix, la presentació de qualsevol tràmit relacionat amb l'impost, podrà presentar-se de forma:

 PRESENCIAL

C. Duc Carles de Borja, 17 2a planta

 CORREU POSTAL

Plaça Major, 1 - 46701 - Gandia - València

ELECTRÒNICA

A través de la seu electrònica


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Per resoldre qualsevol dubte, pot accedir ací o telefonar al 96 295 94 11.

NORMATIVA

Per accedir a l'Ordenança reguladora de l'IBI, fes clic ací.


DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE

Per accedir de forma segura als serveis electrònics de la Direcció General del Cadastre, fes clic ací.

La declaració cadastral és un procediment d'incorporació cadastral iniciat a instància de part. Pot ser iniciat telemàticament a través de la seu electrònica del cadastre, o emplenant el model de declaració corresponent.