FORMULARIO DE CONTACTO - DEPORTES


Ponte en contacto con el servicio de deportes rellenando este formulario:


Acepto los términos y condiciones de uso

Los campos marcados con (*) son obligados
Ayuntamiento de Gandia
Plaza Mayor 1
46701 Gandia
96 295 94 02
- ajuntament@gandia.org
-


POLÍTICA DE PRIVACITAT


L'Ajuntament de Gandia es preocupa per la privacitat i la transparència. En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, el “RGPD”), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), li indica detalladament els tractaments de dades personals que realitza, així com tota la informació relativa a aquests.

Aquesta política serà aplicable tant a la informació recollida directament a través dels diferents serveis de l'Ajuntament de Gandia, com a través de la seua pàgina web i seu electrònica:

Responsable del tractament

L'Excm. Ajuntament de Gandia és responsable d'aquelles activitats de tractament de dades de caràcter personal per a les quals determine les finalitats i mitjans del tractament. Les dades de contacte de l'Ajuntament de Gandia són:

Adreça Postal: Plaça Major, 1 46701 Gandia (València)
CIF: P4613300E
E-mail: ajuntament@gandia.org
Telèfon: 962 95 94 00

Delegat de protecció de dades

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Gandia són:

E-mail: protecciodedades@gandia.org
Telèfon: 962 95 94 00

Tractament de dades

Les dades de caràcter personal que es pogueren recaptar directament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'Ajuntament de Gandia.

La relació d'activitats de tractament realitzades per l'Ajuntament de Gandia es troba reflectida en el Registre d'Activitats de Tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten, en el seu cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d'aquests.

El tractament de les dades de caràcter personal que exercisca l'Ajuntament de Gandia, haurà de complir amb els principis relatius al tractament que assenyala el RGPD. En aquest sentit, les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat (principis de licitud, lleialtat i transparència); seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats (principi de limitació de la finalitat); seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals seran tractats (principi de minimització de dades); seran exactes i, si fora necessari, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten (principi d'exactitud).

Així mateix, tant l'Ajuntament de Gandia com els qui intervinguen en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, així com el tractament no autoritzat o il·lícit (principis d'integritat i confidencialitat).

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament de Gandia i estan accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies en les quals es recapten dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

Legitimació

El tractament de les seues dades personals per part de l'Ajuntament de Gandia es realitza: per al compliment d'una obligació legal; per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics; per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part; o bé, mitjançant el consentiment de l'interessat. Tot això a l'empara del que es disposa en l'article 6 del RGPD.

En cas de ser necessari el consentiment de l'interessat per al tractament de dades, aquest serà recaptat de manera explícita, precisa i inequívoca, mitjançant una clara acció informativa, tenint dret l'interessat a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què es recapten les dades, l'interessat serà informat de l'activitat de tractament per a la qual es recullen les seues dades, mitjançant una informació bàsica i resumida, en la qual s'inclou una remissió a la informació addicional on es presentarà detalladament la resta d'informació.

El Registre d'Activitats de Tractament, així com la informació addicional de cada tractament concret, recull la base legal aplicable a cadascun d'ells.

Conservació de dades

Les dades personals seran conservats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament corresponent, llevat que hagen de conservar-se amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, i fins que s'haja complit el termini de prescripció de possibles responsabilitats nascudes del tractament (principi de limitació del termini de conservació).

Comunicació de dades

Les dades de caràcter personal recollits, no seran facilitats a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguen necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud, o amb el consentiment exprés de l'interessat (si fora el cas), així com a altres administracions públiques competents en la matèria, quan corresponga o quan siguen requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment. Els destinataris de comunicacions de dades poden ser consultats en el Registre d'Activitats de Tractament.

Procedència

Quan les dades de caràcter personal no siguen recollits directament de l'interessat, aquest extrem serà traslladat a l'interessat a través de les clàusules contingudes en les diferents vies de recollida d'informació i dins d'un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d'un mes.

Drets dels interessats

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen.

Els drets que poden ser exercits pels interessats, així com la manera d'exercir-los, es detalla en la informació addicional de protecció de dades de cadascun dels tractaments que corresponguen.

Pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Gandia i hauran de presentar-lo per registre d'entrada:

• Presencialment, en qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà de l'Ajuntament de Gandia:

- Edifici Consistorial: Plaza de l'Ajuntament, 1 46701 Gandia

• Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, podent accedir directament al tràmit des d'aquest enllaç: https://gandia.sedelectronica.es/

• O bé, en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

• També podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament a través de l'adreça de correu electrònic protecciodedades@gandia.org

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho considere oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent, que en aquest cas serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).