Ple

PLE DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA


La Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada al DOCV núm. 6281 de 3/06/2010), estableix l'aplicació al municipi de Gandia del Règim d'Organització dels Municipis de Gran Població, regulado en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).


REGULACIÓ

Regulat en els arts. 122 i 123 de la LRBRL i 44 a 114 del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE).


CONSTITUCIÓ

Constituït en sessió plenària de 13 de juny de 2019.

COMPOSICIÓ

Està integrat per l'Alcaldessa i 24 Regidors.

És l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

PRESIDÈNCIA

Ès convocat i presidit per l'Alcaldessa encara que aquesta pot delegar la convocatòria i la presidència del mateix en un dels regidors.

RÈGIM DE SESIONS

Les sessions ordinàries del Ple se celebraran el tercer dijous de cada mes

a les 10:00 hores..

ATRIBUCIONS

Corresponen al Ple les atribucions següents, conforme es determina al article 123.1 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local:

a) El control y la fiscalizació dels òrgans de govern.

b) La votació de la moció de censura a l'Alcalde i de la qüestió de confiança planteada por aquest, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas i se regirà en tots els seus aspectes pel que disposa la legislació electoral general. 

c) L'aprovació i modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. Tindran en tot cas naturalesa orgànica:
  • La regulació del Ple.
  • La regulació del Consejo Social de la ciutat.
  • La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i  Reclamacions.
  • La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
  • La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrganos dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l'Alcalde per a determinar l'organització i les competències de la seua administració executiva.
  • La determinació dels nivells essencials de l'organitzación municipal, entenent per tals les grans àrees de govern, els coordinadors generals, dependents directament dels membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les distintes Direccions Generals o òrgans similars integrades en la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d'aquestes o altres funcions similars i les Direccions Generals o òrgans similars que culminen l'organització administrativa, sense perjudici de les atribucions de l'Alcalde per determinar el nombre de cada un d'aquests òrgans i establir nivells complementaris inferiors.
  • La regulació de l'òrgan per a la resolució de les reclamacions econòmic-administratives.
d) L'aprobación i modificació de les ordenance i reglaments municipals.  

e) Els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei; l'alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d'aquest o d'aquelles Entitats, i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut. 

f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
 
g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.  

h) L'aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l'autorització de despeses en les matèries de la seva competència. Així mateix, ha d'aprovar el compte general de l'exercici corresponent.

i) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.

j) La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com l'aceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió fets per altres Administracions, llevat que per llei s'imposen obligatòriament. 

k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l'acord de creació d'organismes autònoms, d'entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l'aprobació dels expedients de municipalització.

l) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.

m) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seua competència.

n) Establir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari general, de l'Alcalde, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.

ñ) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

o) Les altres que expressament le confereixen les lleis.