Normativa municipal

NORMATIVA MUNICIPAL

Data última actualització: 30/11/2020


NORMATIVA VIGENT

Espai on trobem tota la normativa vigent municipal, estructurat per matèries per a facilitar la seva consulta:

  • Normativa de funcionament intern.
  • Fundacions de les que forma part l’Ajuntament de Gandia.
  • Normes urbanístiques.
  • Ordenances fiscals (impostos, taxes, contribucions especials) i Preus públics.
  • Ordenances i Reglaments.
  • Paratge Natural Parpalló-Borrell.
  • Reglaments orgànics.

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

Participació dels ciutadans en el procés d’elaboració:

Hi ha dos moments en què pots participar:

  • Consultes prèvies abans d’iniciar l’elaboració de la norma sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants d’aquesta.
  • Aportacions i comentaris en període d’informació pública de l’esborrany del text de la norma, per millorar-ne el redactat i el contingut.

Fases per a l’aprovació corporativa:

L’aprovació corporativa consta de l’aprovació inicial per l’òrgan competent, el tràmit d’informació pública i audiència als interessats del text aprovat, i l’aprovació definitiva abans de l’entrada en vigor.


PLA ANUAL NORMATIU

Cada any l’Ajuntament de Gandia ha de fer públic el Pla Anual Normatiu amb el qual es planifica i es comunica la intenció d’aprovar les ordenances i reglaments municipals en el següent any.

Ací pot consultar-los:

ENLLAÇ AL FÒRUM D'ORDENANCES I REGLAMENTS