la marjal

DESCRIPCIÓ MARJAL DE GANDIA

Els aiguamolls són superfícies inundades, temporal o permanentment, tant d'aigua dolça com salada o mescla d'ambdues.

Per a conéixer els detalls de la seua formació geològica així com els processos hidrodinàmics que caracteritzen el seu funcionament i les formes de vida que alberga han sigut necessari nombrosos estudis des de diferents disciplines científiques.

Geòlegs, geògrafs, hidròlegs biòlegs i altres experts han proporcionat dades a partir dels sediments i aigües del subsòl obtinguts en sondejos. Així, hem conegut la configuració de la costa en èpoques geològiques anteriors, els diferents paisatges que s'han succeït i l'evolució que ha patit la fauna i la flora.

La marjal de Gandia forma part d'una unitat ambiental major coneguda com a Marjal de la Safor, que amb una extensió total de 1.225,34 Ha engloba els termes municipals de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia.

En concret, la marjal de Gandia ocupa un total de 450 Ha, és a dir, un 37% de la superfície total de la Marjal de la Safor. Geomorfológicamente, es tracta d'una zona humida desenvolupada en una plana costenera. Presenta poca profunditat a causa de la colmatación tant natural com antròpica de les làmines d'aigua.

L'aportació hídrica d'aquest ecosistema prové de les aigües subterrànies, que afloren en la superfície a través de brolladors (ullals), fonts naturals que posen en contacte els aqüífers amb la superfície. També cal indicar, que les aigües superficials col·laboren en l'aportació hídrica present a la marjal, però en menor percentatge.

Aquesta massa d'aigua dolça està separada del Mar Mediterrani per un cordó litoral que forma una barrera sorrenca, construït a força de les aportacions d'al·luvions dels rius, que després els corrents marins de deriva s'encarreguen de distribuir en la zona infralitoral i costanera en sentit N-S.


LOCALITZACIÓ


La Marjal de Gandia està situada al nord-est del terme municipal de Gandia, a la comarca de La Safor, a la Província de València (Espanya). Limita al nord amb el municipi de Xeraco, a l'oest amb el de Xeresa, al sud amb el nucli urbà de Gandia i a l'est limita amb la zona de la platja de Gandia.


Per accedir a aquest lloc s'ha d'agafar la carretera N-332 direcció Gandia-Xeresa o la comarcal CV-670 en direcció al Grau per a desviar-se posteriorment en direcció a la platja de Gandia. Part de la Marjal de Gandia està dins del Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana en concret, la zona nord de la marjal i la zona del Brollador de l'Estany i de la Perla.LA MARJAL EN VIU

EVA (Estació de Vigilancia Ambiental)

Es tracta d'un espai dedicat a la investigació on mitjançant un sistema automàtic es recullen dades sobre els diferents elements de l'aiguamoll en temps real i s'emmagatzemen per a posar-los al servei de la comunitat científica.

Si desitges utilitzar les dades no tens més que acostar-te a l'Aula o contactar amb nosaltres i et facilitarem la informació: DBO, PH, Conductivitat yTemperatura

CATÀLEG ZONES HUMIDES

El Catàleg de zones humides es redacta en compliment de la llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i s'aprova per Acord el 10 de setembre de 2002. En ell es disposa que les zones catalogades com a humides és un tipus d'Espai Natural Protegit, però diferenciat dels quals s'engloben dins del Capítol II (Parc Natural, Paratge Natural, Paratge Natural Municipal, Reserva Natural, Monument Natural, Lloc d'Interés i Paisatges protegits).

Aquesta diferenciació es deu a les particularitats i singularitats dels ecosistemes de les zones humides i que per tant, estan sotmeses a processos de protecció i conservació diferents. La importància que alberguen aquests espais naturals està reconeguda per la gran abundància de legislació tant internacional, nacional com a autonòmica que marquen la seua ordenació i protecció.

En el Catàleg es defineix com a zona humida les unitats de transició entre sistemes aquàtics i terrestres, on la capa freàtica està habitualment a nivell de la superfície o prop d'ella o en casos més freqüents, on el terreny es troba cobert per aigües poc profundes. Part de la Marjal de Gandia està inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana, ací es presenta el document descriptiu afectat per aquesta catalogació.
 RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE "L'ULLAL DE L'ESTANY" - AULA NATURA
Dins del marc del Programa de Protecció i regeneració d'Espais Naturals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es va procedir en 2006 a restaurar la zona de l'Ullal de l'Estany, zona inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana.
Es va recuperar part de l'entorn a l'Ullal, uns 70.000 m2 al seu estat inicial de biodiversitat, intentant mantindre l'estabilitat dels ecosistemes naturals tant aquàtic com palustre, incrementant la diversitat biològica de fauna i flora i proporcionant àrees recreatives on poder desenvolupar activitats didàctiques, científiques, culturals, etc.
Totes les actuacions de restauració es realitzaren respectant períodes crítics en el cicle vital de la fauna que habita aquest ecosistema, sobretot l'època d'apareamiento i de cria de l'avifauna.

S'han eliminat una gran quantitat d'espècies invasores tant de fauna com de flora que havien degradat l'hàbitat i que suposaven importants competidors per a la fauna i flora autòctona del nostre ecosistema.
Espècies de cranc roig, tortuga de florida, gambúsia, etc. s'han eliminat de l'Ullal per a millorar la qualitat de l'hàbitat i afavorir el desenvolupament de la tortuga mediterrània, el cranc de riu, el samaruc, etc.Entre la vegetació invasora, s'ha eliminat una important quantitat de Ludwigia grandiflora i s'ha restaurat la zona amb la plantació d'espècies aquàtiques, palustres, arbustives i arbòries autòctones.
S'han eliminat gran quantitat de desaprofitaments i residus abocats per tota la zona i que provocaven importants problemes de contaminació de les aigües i sòls.
S'ha millorat la qualitat de les aigües de l'ullal en certs punts, les quals estaven afectades per processos de contaminació per abocaments il·legals.
Així mateix, s'ha implantat una senda que recorre tot l'ullal, amb la construcció de passarel·les de materials de fusta amb els seus corresponents controls de qualitat.
Un observatori per a les aus i bancs i papereres integrades en l'entorn perquè els visitants puguen gaudir de l'espai.
Per a completar la funció didàctica i educativa de la restauració, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a construït un centre de visitants anomenat AULA DE LA NATURALESA, que permetrà que el visitant puga conéixer aspectes importants de la marjal de Gandia per a completar la visita a l'espai natural.

Per visitar aquest espai natural junt amb el seu centr d'intepretació, ha de dirigirse a:

Aula Natura Marjal de Gandia
icono edicificioC/ Camí de L’Alqueria del Duc s/n (Grao de Gandia, 46730)
icono telefono962 84 04 23 
Es important reservar la visita a l'Aula de la Natura amb antelació, sobretot per grups numerosos, i poder així realitzar la visita al centre d'interpretació ambiental i a l'espai natural acompanyats de monitors ambientals.