Llicncies d'Activitats

ACTIVITATS


 

Pl. Major, 1 3a planta

EDIFICI CONSISTORIAL

 

96 295 94 72

 

 

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, es recomana l'atenció telefònica (962959472) o electrònica (activitats@gandia.org).

Per a aquells casos en els quals siga necessària l'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00), haurà de reservar cita previa. Es recomana personar-se en la 3a planta de l'Edifici Consistorial uns minuts abans de l'hora indicada.

Les consultes i aclariments tècnics amb els tècnics i inspectors seran els dilluns i dimecres, de 12 a 14 h, amb cita prèvia (per a reservar telefoneu al 96 295 94 72).

S'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació dirigida a Activitats a través de la  sede electrónica.


 

Tràmits d'ACTIVITATS 

activitats sotmeses a la Llei 6/2014

Fitxa

informativa

Tramitació presencial

CITA PRÈVIA

Tramitació electrònica

SEU ELECTRÒNICA

PROCEDIMENT LLICÈNCIA AMBIENTAL

Activitats contemplades en l'annex II de la LLei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, de Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

G00040-Sol·licitud de Llicència Ambiental (amb o sense obres) - 1a Fase Llicència Ambiental

G00041-Comunicació de posada en funcionament de l'activitat - 2a Fase Llicència Ambiental

PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

Activitats que NO compleixen amb totes les condicions indicades en l'annex III  de la Ley 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental de les Activitats a la Comunitat Valenciana.

Les obres relacionades amb les activitats es tramitaran prèviament, mitjançant l'instrument d'intervenció urbanística corresponent: Llicència d'Obres per a activitats o Declaració Responsable d'Obres per a activitats.

Segons l'art. 68.1 Llei 6/2014: "Amb anterioritat a la presentació davant l'ajuntament de la declaració responsable ambiental, els interessats hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i altra que resulten procedents en funció de l'activitat a desenvolupar, així com haver obtingut les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat."

G00042-Declaració Responsable Ambiental
GC0027-Sol·licitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment de Declaració Responsable Ambiental
PROCEDIMENT COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA

Activitats contemplades en l'annex III  de la Ley 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, de Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

Les obres relacionades amb les activitats es tramitaran prèviament, mitjançant l'instrument d'intervenció urbanística corresponent: Llicència d'Obres per a activitats o Declaració Responsable d'Obres per a activitats.

Segons l'art. 73.1 Llei 6/2014: "La comunicació d'activitats innòcues podrà formular-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, i obtingudes, en el seu cas, les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que procedisquen en virtut de la normativa sectorial no ambiental i abans del començament de l'activitat."

G00043-Comunicació Activitat Innòcua
GC0028-Sol·licitud de certificat de conformitat amb l'obertura en procediment de Comunicació d'Activitat Innòcua


Tràmits d'ESTABLIMENTS PÚBLICS

activitats sotmeses a la Llei 14/2010

Fitxa informativa

Tramitació presencial

CITA PRÈVIA

Tramitació electrònica

SEU ELECTRÒNICA

PROCEDIMENT AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Aforaments superiors a 500 persones, establiments amb recintes classificats de risc especial (cuines amb potència instal·lada superior a 50 kw o càrrega tèrmica global superior a 400 MJ/m²) o establiments que requerisquen llicències excepcionals.

Autorització administrativa segons l'art. 24 del Decret 143/2015, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Bars, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscina i activitats que dispose de taules i cadires a l'interior de de el local i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

G00050-Sol·licitud de Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics (amb o sense obres) per procediment d'Autorització Administrativa - 1a Fase

G00051-Comunicació prèvia obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en el procediment d'Autorització Administrativa - 2a Fase

G00052-Comunicació prèvia a l'obertura d'establiment per falta de visita de comprovació en procediment d'Autorització Administrativa

PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE

Bars, cafeteries, restaurants, ciber-café, ludoteques, discoteques, pubs, karaokes, chill-out, piscines i activitats que disposen de taules i cadires a l'interior del local i aquelles contemplades en el catàleg de la la Llei 14/2010, de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Les obres relacionades amb les activitats es tramitaran prèviament, mitjançant l'instrument d'intervenció urbanística corresponent: Llicència d'Obres per a activitats o Declaració Responsable d'Obres per a activitats.

Segons l'art. 14 del Decret 143/2015: "Amb anterioritat a la presentació de la declaració responsable davant l'ajuntament, els interessats a obrir un establiment públic hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa en vigor, les obres que corresponguen així com, d'igual manera, la instal·lació dels elements elèctrics, acústics i de seguretat industrial i altra que resulten procedents, d'acord amb el que es preveu en la normativa vigent."

G00053-Sol·licitud de Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics mitjançant Declaració responsable SENSE CERTIFICAT OCA
G00054-Sol·licitud de Llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics mitjançant Declaració responsable AMB CERTIFICAT OCA
G00055-Comunicació prèvia a l'obertura d'establiments públics per falta de visita de comprovació
PROCEDIMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INSTAL·LACIONS EVENTUALS
Circs, atraccions firals, espectacles i festejos taurins en places portàtils, concerts, etc. i aquelles contemplades en el catàleg de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
G00056-Sol·licitud de Llicència d'obertura d'instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables mitjançant Declaració responsable
G00057-Comunicació prèvia a l'obertura de la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable per falta de visita de comprovació
G00058-Comunicació obertura sota responsabilitat del titular per falta de visita de comprovació d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables en procediment de Declaració Responsable

 

TRÀMITS DE MODIFICACIÓ /CANVI DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA DE APERTURA activitats sotmeses a la Llei 14/2010 i Llei 6/2014

Fitxa informativa

Tramitació presencial

CITA PRÈVIA

Tramitació electrònica

SEU ELECTRÒNICA

G00044-Comunicació de cessió de drets de la tramitació de l'expedient d'activitat (per a expedients no finalitzats)

G00045-Declaració responsable i comunicació prèvia de canvi de titularitat (excepte espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics)

G00046-Modificació de la titularitat d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

G00047-Lloguer de la llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

SOL·LICITUDS DE CERTIFICATS

Tràmit

Fitxa informativa

Tramitació presencial

CITA PRÈVIA

Tramitació electrònica

SEU ELECTRÒNICA

GC0020-Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

GC0024-Sol·licitud de no exercir activitat

 

 Tramitació presencial o telemàtica?

Las personas físicas que no hayan elegido relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento de Gandia, de acuerdo con el art. 14.1 de la Ley 39/2015, deberán reservar CITA PREVIA antes de personarse en la Oficina de Actividades o en cualquiera de las Oficinas de Asistencia en materia de Registros para presentar los trámites presencialmente.

Deberán presentar los trámites de forma telemática, las personas físicas que así lo hayan elegido y las obligadas a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento de Gandia en virtud del art. 14.2 de la Ley 39/2015.

VÍDEO FUNCIONAMENT SEU ELECTRÒNICA


INFORMACIÓ PÚBLICA

LLICÈNCIA AMBIENTALS


 


ALTRES MODELS
PDF

Model de declaració o certificat

GD0001 Declaració responsable del técnico/a
GD0002 Declaración responsable de la dirección de obras
GD0003 Certificado seguro de responsabilidad civil en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
GD0004 Certificado para determinar la inclusión de la actividad en el régimen CAI
GD0005 Conformidad Cesión de derechos expedientes de actividades
GD0006 Conformidad Cambio titularidad actividades sometidas a la Ley 6/2014
GD0007 Conformidad Cambio titularidad actividades sometidas a la Ley 14/2010
GD0008 Conformidad Arrendamiento actividades sometidas a la Ley 14/2010
GD0012 Comunicació dades IAE constructor
GA0001 Autorización trámites presenciales (únicamente personas físicas)
GA0011 Autorización trámites electrónicos

NORMATIVA

 

NORMATIVA MUNICIPAL

 

  • Ordenanza reguladora de las declaraciones responsables, comunicaciones, licencias urbanísticas y licencias ambientales.
  • Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
  • Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos.
  • Ordenanza Reguladora del aire acondicionado, rótulos y otros elementos.
  • Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública.
  • Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones.