Dependncia

DEPENDÈNCIAOficines Departament Benestar Social:

C. Tossal, 8  4a planta

96 295 95 13

És un servei dirigit a totes aquelles persones del municipi de Gandia que, a causa de la seua situació de dependència, requerisquen un suport i atenció específics per a millorar la seua qualitat de vida, de manera que es promoga la seua pròpia autonomia i la realització del seu projecte de vida personal.Prestacions i programes:Comprén tant les prestacions i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, recollides a la Llei 39/2006, com altres serveis gestionats des dels serveis socials municipals. Conselleria

Prestacions de serveis a través de centres i programes públics o concertats segons catàleg: els beneficiaris tenen dret a una sèrie de serveis segons el seu grau i nivell de dependència. El catàleg de serveis inclou:

Servei de Teleassistència

Constitueix una modalitat de serveis d'atenció domiciliària, amb la tecnologia adequada.
El Servei de Teleassistència ofereix a les persones usuàries una atenció permanent i a distància, per tal d'assegurar una resposta ràpida a les eventualitats que puguen sobrevindre i està constituït per una central domèstica d'alarmes connectada telefònicament amb un centre de control dotat dels recursos humans i tècnics amb la capacitat necessària per a donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguen presentar.

Servei de Centres de Dia

El Servei de Centres de Dia ofereix una atenció integral durant el període diürn a les persones en situació de dependència, amb l'objectiu de millorar o mantindre el millor nivell possible d'autonomia personal i donar suport a les famílies o cuidadors. En particular, cobreix les necessitats d'assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació per a la promoció de l'autonomia personal, habilitació o atenció assistencial i personal. Conselleria

Servei d'Ajuda a Domicili

És el conjunt, organitzat i coordinat, d'accions que es realitzen en el domicili de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent i suport social a aquelles persones o famílies en situació de falta d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials que impedisquen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Servei d'Atenció Residencial

El Servei d'Atenció Residencial ofereix serveis continuats de caràcter personal i sanitari. Aquest servei es prestarà en els centres residencials habilitats a aquest efecte segons el tipus de dependència, grau d'aquesta i intensitat de les cures que precise la persona.
La prestació d'aquest servei pot tindre caràcter permanent o temporal, quan es realitzen estades temporals de convalescència o durant les vacances, caps de setmana.
El Servei d'Atenció Residencial el prestaran les administracions públiques en centres propis i concertats. Conselleria 

Prestacions econòmiques

Prestació econòmica vinculada al servei

Quan no siga possible l'accés a un servei públic o concertat d'atenció i cura, en funció del grau i nivell de dependència i de la capacitat econòmica del beneficiari, d'acord amb els convenis entre administracions.

Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals

Sempre que es donen les circumstàncies familiars, i d'un altre tipus, adequades per a això, i de mode excepcional, el beneficiari podrà optar-hi per ser atés en el seu entorn familiar, i el seu cuidador rebrà una compensació econòmica per això.

Prestació econòmica d'assistència personal

Té com a finalitat la promoció de l'autonomia de persones amb gran dependència. El seu objectiu és contribuir a la contractació d'una assistència personalitzada, durant un nombre d'hores, que facilite al beneficiari una vida més autònoma, l'accés a l'educació i al treball, i l'exercici de les activitats bàsiques de la vida diària.

Altres serveis

Servei de "Menjar a casa"

Aquest servei consisteix en el repartiment diari del menjar en el domicili de l'usuari, de dilluns a divendres, excepte els festius de caràcter nacional i autonòmic. L'objectiu d'aquest servei és possibilitar la permanència en el seu entorn habitual de persones que, pel seu estat de dependència, necessiten ajuda per mantindre un estat nutricional òptim, per tal de millorar la seua salut i qualitat de vida.

Servei Municipal d'Ajuda a Domicili

   Procediments i impresos


Se sol·icitarà en el centre social corresponent segons el domicili de residència i empadronament.

InstànciesLegislació

Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Normativa de desplegament d'aquesta.