Multes

MULTES

C. Duc Carles de Borja, 17 1a planta

De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.

Multes de trànsit i sancions de convivència

96 295 94 16

Multes de trànsit del Servei d'Ordenació i Regulació d'aparcaments en la via pública (ORA)

96 358 33 57


NOTIFICACIÓ DE LAS DENÚNCIES

La notificació de la denúncia es practicarà:

Mitjançant el lliurament per l'agent del butlletí de denúncia després d'haver procedit a la identificació del conductor del vehicle.
En el domicili de l'interessat que figure en els registres municipals o de la Direcció General de Trànsit.

Quan la notificació es practique al domicili de l'interessat, i aquest no s'hi trobe en el moment de dur a terme la notificació, podrà fer-se'n càrrec qualsevol persona que es trobe al domicili i faça constar la seua identitat. En el cas que ningú es faça càrrec, la notificació es publicarà en el BOE i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.


IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR DEL VEHICLE RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓ

El titular d'un vehicle té l'obligació de facilitar a l'Administració la identificació del seu conductor en el moment de ser comesa la infracció (art. 11 Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària). Les dades facilitades han d'incloure el número de permís o llicència de conducció que permeta la identificació en el Registre de Conductors i Infractors.

Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors i Infractors, el titular haurà de disposar de còpia de l'autorització administrativa que l'habilite per tal de conduir en Espanya i facilitar-la a l'Administració quan li siga requerida. Si el titular fóra una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com infracció molt greu.


PROCEDIMENTS


FORMAS DE PAGAMENT

PAGAMENT ANTICIPAT

L'abonament de l'import de la multa podrà fer-se efectiu amb una reducció del 50% durant els 15 dies naturals següents a aquell en què tinga lloc la notificació, tant si és notificada en l'acte de la denúncia per l'agent, o dipositada en el vehicle denunciat, com si és notificada posteriorment al domicili del titular del vehicle. 

L'import de la multa podrà ser abonat:

Presencialment en les oficines de les entitats bancàries assenyalades en la notificació de la denúncia.
A través de la pàgina web de CaixaBank introduint la numeració del codi de barres.

PAGAMENT EN PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el període voluntari sense haver realitzat el pagament i amb resolució ferma, comença el període executiu en què la recaptació serà per via de constrenyiment.