Multes

MULTES DE TRÀNSIT I DE CONVIVÈNCIA


 

C. Duc Carles de Borja, 17 1a planta

De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.

 

Multes de trànsit i sancions de convivència

96 295 94 16

Multes de trànsit del Servei d'Ordenació i Regulació d'aparcaments en la via pública (ORA)

96 358 33 57

 

 

Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions, es recomana l'atenció telefònica (962959416) o electrònica (informacio@gandia.org).

Per a aquells casos en els quals siga necessària l'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00), haurà de reservar  cita prèvia. Es recomana personar-se en la 2a planta de la C. Duc Carles de Borja, 17 uns minuts abans de l'hora indicada.

S'aconsella presentar qualsevol sol·licitud o documentació dirigida a Multes de trànsit i de Convivència a través de la seu electrònica.TRÀMITS

S'aconsella presentar les al·legacions i recursos a les multes de trànsit i de convivència a través de la seu electrònica.


Les persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques que no disposen de certificat digital podran presentar les al·legacions i recursos a les multes de manera presencial mitjançant cita prèvia, en les Oficines de de C. Duc Carles de Borja, 17 1a planta o en les Oficines d'Assistència en matèria de registres de Gandia i del Grau.

Podràs descarregar els models d'instàncies en format PDF en el següent  enllaç.

 

CODI TRÀMIT
G00090 Identificació del conductor (MULTES)
G00091 Al·legacions denúncia de trànsit (MULTES)
G00092 Recurs de reposició davant denúncia de trànsit  (MULTES)
G00093 Recurs de reposició davant denúncia de trànsit en via executiva

Haurà de presentar-se en la seu electrònica de la Diputació de València o en les Oficines d'Assistència en matèria de registre de Gandia i del Grau, a través del SIR-Servei d'Intercanvi de Registres (Finestreta única)


NOTIFICACIÓ DE LAS DENÚNCIES

La notificació de la denúncia es practicarà:

Mitjançant el lliurament per l'agent del butlletí de denúncia després d'haver procedit a la identificació del conductor del vehicle.

En el domicili de l'interessat que figure en els registres municipals o de la Direcció General de Trànsit.

Quan la notificació es practique al domicili de l'interessat, i aquest no s'hi trobe en el moment de dur a terme la notificació, podrà fer-se'n càrrec qualsevol persona que es trobe al domicili i faça constar la seua identitat. En el cas que ningú es faça càrrec, la notificació es publicarà en el BOE i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 

 


IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR DEL VEHICLE RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓ

El titular d'un vehicle té l'obligació de facilitar a l'Administració la identificació del seu conductor en el moment de ser comesa la infracció (art. 11 Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària). Les dades facilitades han d'incloure el número de permís o llicència de conducció que permeta la identificació en el Registre de Conductors i Infractors.

Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors i Infractors, el titular haurà de disposar de còpia de l'autorització administrativa que l'habilite per tal de conduir en Espanya i facilitar-la a l'Administració quan li siga requerida. Si el titular fóra una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament. L'incompliment d'aquesta obligació serà considerat com infracció molt greu.


PROCEDIMENTS


FORMAS DE PAGAMENT

PAGAMENT ANTICIPAT

L'abonament de l'import de la multa podrà fer-se efectiu amb una reducció del 50% durant els 15 dies naturals següents a aquell en què tinga lloc la notificació, tant si és notificada en l'acte de la denúncia per l'agent, o dipositada en el vehicle denunciat, com si és notificada posteriorment al domicili del titular del vehicle. 

L'import de la multa podrà ser abonat:

Presencialment en les oficines de les entitats bancàries assenyalades en la notificació de la denúncia.
A través de la pàgina web de CaixaBank introduint la numeració del codi de barres.

PAGAMENT EN PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el període voluntari sense haver realitzat el pagament i amb resolució ferma, comença el període executiu en què la recaptació serà per via de constrenyiment.