Oficines d'Assistncia en matria de registre

OFICINES DE ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE


Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions es recomana...

La tramitació telemàtica ...

... des de la seu electrònica municipal  per a presentar les sol·licituds i documents dirigits a l'Ajuntament de Gandia sense necessitat de desplaçaments ni temps d'espera.

Per a això serà necessari disposar d'un sistema d'identificació electrònica vàlid a aquest efecte (DNIe, certificat digital, Cl@ve PIN o Cl@ve permanent).

L'atenció telefònica (010 / 96 295 94 00)...

... per a sol·licitar informació no subjecta a dades personals. L'atenció rebuda tindrà exclusivament caràcter informatiu, i en cap cas, podrà atorgar drets sobre un procediment concret.

La tramitació presencial...

... tan sols en el cas de tractar-se de persones físiques per als tràmits que exigisquen acudir personalment a les dependències municipals (fe de vida, certificat digital, informació cadastral), o per a la presentació de sol·licituds, recursos i altra documentació quan no es dispose d'una alternativa a la mateixa per via telemàtica.

Per a l'assistència presencial sempre s'haurà d'acudir amb una cita prèvia, respectant les mesures de prevenció establides enfront de la COVID-19. Així mateix, es prega personar-se amb no més de 15 minuts d'antelació respecte a l'hora assenyalada en la cita. 

 
RELACIÓ D'OFICINES D'ASSITÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE

GANDIA GRAU
Pl. Major, 1
EDIFICI CONSISTORIAL
Pl. Mediterrània, 2
96 295 94 02 96 295 94 98
D'OCTUBRE A MAIG
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades: de dilluns a dijous, de 16:00 a 18:00 h.
DE JUNY A SETEMBRE
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
D'OCTUBRE A MAIG
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades: dilluns, de 16:00 a 18:00 h.
DE JUNY A SETEMBRE
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.

(*) ART. 16.7. Les Administracions Públiques hauran de fer pública i mantindre actualitzada una relació de les oficines en les quals es prestarà assistència per a la presentació electrònica de documents.

ART. 31.1. Cada Administració Pública publicarà els dies i l'horari en el qual hagen de romandre obertes les oficines que prestaran assistència per a la presentació electrònica de documents, garantint el dret dels interessats a ser assistits en l'ús de mitjans electrònics.

 

 

FUNCIONS de les Oficines d'Assistència

  • Informació general de tràmits administratius  la competència dels quals siga de l'Ajuntament de Gandia. (art. 53.1.f Llei 39/2015)
  • Obtenció del certificat electrònic de l'ACCV. (art. 13.g Llei 39/2015)
  • Punt d'informació cadastral PIC. (Únicament en Oficina de Gandia)
  • Assistència en l'ús de mitjans electrònics a les persones interessades no obligades a la relació electrònica amb l'Ajuntament de Gandia que així ho sol·liciten, amb la finalitat que els documents que s'han d'incorporar en els expedients administratius siguen electrònics. (art. 12 y 13.b Llei 39/2015)
  • Tramitació de procediments dirigits a la resta d'administracions públiques. Tindran aquesta consideració l'Administració General de l'Estat, les administracions de les Comunitats Autònomes, les Entitats que integren l'Administració Local, així com els organismes públics i entitats de dret públic previstos en la lletra a) de l'apartat 2 de l'art. 2 de la Llei 39/2015, més les universitats públiques. (art. 16.4 Llei 39/2015)
  • Notificació per mitjans no electrònics: Quan la notificació es realitze en ocasió de la compareixença espontània de l'interessat o el seu representant en les oficines d'assistència en matèria de registre i sol·licite la comunicació o notificació personal en aqueix moment. (art. 41.1.a Llei 39/2015).
  •  Les oficines d'assistència en matèria de registres estaran obligades a facilitar als interessats el codi d'identificació de l'administració de destinació si l'interessat el desconeix (art. 66.1.f Llei 39/2015). Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines.

  • Així mateix, amb la finalitat d'agilitar en tot el possible la tramitació administrativa per part del ciutadà, l'Ajuntament de Gandia, des del dia 24 de setembre de 2020 ofereix un nou servei: QUIOSC DIGITAL. Es tracta d'un dispositiu que permetrà, en una primera fase, l'obtenció immediata del volant d'empadronament, el volant de convivència i la cita prèvia. No obstant això, pròximament es preveu que el catàleg de tràmits oferits per aquesta eina siga ampliat, permetent així la gestió d'autoliquidacions o cartes de pagament.

 


CATÀLEG DE TRÀMITS


Com accedir als tràmits?
DES DEL FORMULARI WEB
DES DE LA SEU ELECTRÒNICA
DOCUMENTACIÓ I INSTÀNCIES DELS TRÀMITS EN FORMAT PDF

A TINDRE EN COMPTE

Tota la informació i documentació necessària per a cada tràmit podrà consultar-se en la «Fitxa informativa» d'aquest. A aquesta s'accedirà des de l'apartat «informació» associat a cadascun dels tràmits en el catàleg de la seu electrònica, o bé en el cercador de tràmits de la web municipal.

Abans de presentar el tràmit G00001...

...a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, s'haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el «Catàleg de Tràmits» de la pròpia seu, ja que, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

No serà necessari aportar la sol·licitud en format paper...

...quan s'acudisca personalment a l'Oficina d'Assistència en matèria de registres, ja que la sol·licitud serà generada electrònicament per part d'un dels gestors de l'oficina quan s'emporte cap el registre.

No obstant això, en els tràmits en els quals siga necessari aportar la instància normalitzada, com per exemple en la sol·licitud d'alta en el Padró d'Habitants, això s'indicarà expressament, podent descarregar el model des de la fitxa informativa del propi tràmit.

Podreu descarregar les instàncies en format PDF des del següent enllaç 

La identificació de la persona interessada en el tràmit...

... serà verificada pel personal de l'oficina de l'Ajuntament de Gandia, segons l'art. 9.1 de la  Llei 39/2015:

«Les Administracions Públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó social, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent»

En el cas que la persona interessada no puga acudir personalment a les dependències municipals, qui ho faça en representació seua haurà d'aportar tant una fotocòpia del document d'identificació d'aquell, com una autorització per a la realització del tràmit signada per tots dos.
Podrà trobar en el «Catàleg de tràmits» una autorització pròpia de l'Ajuntament de Gandia:
GA0001 - Model autorització per a presentar tràmits de manera presencial.

La documentació requerida en cada procediment...

... es digitalitzarà per part del personal de l'oficina, indicant la validesa dels documents («còpia autèntica», si aporten originals / «còpia simple», si aporten fotocòpies) i es retornarà a la persona interessada en el mateix moment.

El rebut acreditatiu de la presentació de la sol·licitud...

... s'entregarà una vegada finalitzat el registre o, si la persona interessada disposa de correu electrònic, el rebut s'enviarà per aquest mitjà.

Podrà accedir als expedients, sol·licituds i documentació...

... presentada a l'Ajuntament de Gandia, des de la secció «La meua carpeta electrònica» en la seu electrònica. Per a això serà necessari que dispose d'algun mitjà d'identificació electrònica (*DNIe, certificat electrònic o Cl@ve).


 

 ESTADÍSTIQUES

  REGISTRES D'ENTRADA

 REGISTRES D'EIXIDA

CITA PRÈVIA PER DEPARTAMENTS

 CITA PRÈVIA PER SERVEIS