Oficines d'Assistncia en matria de registre

OFICINES DE ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE


Amb l'objectiu de prestar els serveis municipals amb totes les garanties de seguretat i qualitat, millorar l'eficiència i evitar les aglomeracions...

Es recomana la tramitació telemàtica ...

... per a presentar les sol·licituds i documents dirigits a l'Ajuntament de Gandia sense necessitat de desplaçaments ni temps d'espera. Únicament serà necessari accedir a la seu electrònica mitjançant un certificat digital.

S'aconsella l'atenció telefònica 010 / 96 295 94 00...

... per a sol·licitar informació no subjecta a dades personales, únicament tindrà caràcter informatiu, no podent generar drets sobre un procediment concret.

Es recomana la tramitació presencial...

... en el cas de tractar-se de persones físiques que no hagen triat relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Gandia, podran acudir presencialment a l'Oficina d'Assistència en matèria de registre.

Haurà de reservar cita prèvia i guardar les mesures de prevenció enfront del COVID-19. S'aconsella personar-se únicament uns minuts abans de l'hora indicada en l'oficina municipal en la qual haja obtingut la cita (màxim 15 minuts).

Comprovar les oficines municipals que atenen amb cita prèvia.

 
GANDIA GRAU
Pl. Major, 1
EDIFICI CONSISTORIAL
Pl. Mediterrània, 2
96 295 94 02 96 295 94 98
D'OCTUBRE A MAIG
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades: de dilluns a dijous, de 16:00 a 18:00 h.
DE JUNY A SETEMBRE
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
D'OCTUBRE A MAIG
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
Vesprades: dilluns, de 16:00 a 18:00 h.
DE JUNY A SETEMBRE
Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.

FUNCIONES de las Oficinas de Asistencia

  • Información general de trámites administrativos. (art. 53.1.f Ley 39/2015)
  • Obtención del certificado electrónico de la ACCV. (art. 13.g Ley 39/2015)
  • Punto de información catastral. PIC (Únicamente en Oficina de Gandia)
  • Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas no obligadas a la relación electrónica con el Ayuntamiento de Gandia que así lo soliciten, con la finalidad de que los documentos que se han de incorporar en los expedientes administrativos sean electrónicos (art. 12 y 13.b Ley 39/2015)
  • Tramitación de solicitudes y documentos para la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana. (art. 16.4 Ley 39/2015)
  • Notificación por medios no electrónicos: Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. (art. 41.1.a Ley 39/2015).
  • Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación de la administración de destino si el interesado lo desconoce (art. 66.1.f Ley 39/2015). Direcctorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas.

  • Quioscos digitals. Des del dia 24/09/2020, l'Ajuntament de Gandia ofereix un nou servei: QUIOSC DIGITAL, situats en 3 punts de la ciutat (Oficina d'assistència de Gandia, oficina del Grau i oficina de Padró). Es tracta d'un sistema que permet agilitar diversos tràmits administratius a l'instant. En aquesta primera fase, el ciutadà podrà reservar cita prèvia, obtindre el volant d'empadronament i el volant de convivència. Progressivament, s'incorporaran nous serveis, com la gestió d'autoliquidacions i el pagament de cartes de pagament.

 

 


CATÀLEG DE TRÀMITS


Com accedir als tràmits?
DES DEL FORMULARI WEB
DES DE LA SEU ELECTRÒNICA

La informació i documentació de cada tràmit...

... es podrà consultar en la "FITXA INFORMATIVA".

Abans de presentar el tràmit G00001...

...ss'haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"


No serà necessari aportar el model de sol·licitud...

... ja que els ciutadans seran assistits en la presentació de la sol·licitud i documentació, com si es presentara directament en la seu electrònica.

En els tràmits en els quals siga necessari aportar la instància normalitzada, com per exemple en la sol·licitud d'alta en el Padró d'Habitants, s'indicarà expressament, podent descarregar el model des de la fitxa informativa del propi tràmit.

És obligatori identificar a la persona interessada...

... ja que l'Ajuntament de Gandia està obligat a verificar la identitat dels interessats en els procediments administratius, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent (art. 9 Llei 39/2015).

En l'atenció presencial, bastarà amb mostrar l'original del document identificatiu. Únicament s'aportarà fotocòpia del document d'identitat en els casos en els quals la persona interessada no es persone en l'Oficina d'Assistència. En aquest supòsit, a més de la còpia del document d'identitat, s'haurà d'aportar autorització signada per la persona interessada i l'autoritzada. Descarregar GA0001 - Model autorització per a presentar tràmits de manera presencial.

Els documents originals es retornaran a la persona interessada...

... ja que les oficines digitalitzen (escanegen) els documents entregats per la ciutadania, per la qual cosa no serà necessari aportar fotocòpies dels documents requerits.

El rebut acreditatiu de la presentació de la sol·licitud...

... s'enviarà per correu electrònic en lloc d'imprimir-ho, sempre que la persona interessada dispose de compte de correu electrònic. 

No oblide que podrà accedir a tots els registres d'entrada que haja presentat i a la documentació aportada en la secció "La meua carpeta electrònica" en la seu electrònica.


 

 ESTADÍSTIQUES

  REGISTRES D'ENTRADA

 REGISTRES D'EIXIDA

CITA PRÈVIA PER DEPARTAMENTS

 CITA PRÈVIA PER SERVEIS