Contractació i Patrimoni

CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

INFORMACIÓ IMPORTANT: 

- Contractació d'emergència CODV-19 Coronavirus. Decret situació expedients de contractació

- Instrucció contractació 1/2020. Tramitació expedients durant suspensió de terminis derivats de l'estat d'alarma COVID-19.


EDIFICI ANTIC MERCAT

C. Carmelites, 2 1a planta
PLANS ANUALS DE CONTRACTACIÓ ANYS ANTERIORS


PERFIL DEL CONTRACTANT

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de la documentació relativa dels contractes administratius, tals com anuncis de licitació, plecs, així com adjudicacions provisionals i definitives.

L'article 63.1 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix:

"Els òrgans de contractació difondran exclusivament a través d'Internet el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seua activitat contractual a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests. La forma d'accés al perfil de contractant haurà de fer-se constar en els plecs i documents equivalents, així com en els anuncis de licitació en tots els casos. La difusió del perfil de contractant no obstarà la utilització d'altres mitjans de publicitat addicionals en els casos en què així s'establisca."

L'apartat 7 del mencionat article, estableix: "El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu que permeta acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'incloga en aquest."


A partir de l'1 de gener de 2017 l'Ajuntament de Gandia publica les seues noves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 Podeu accedir a les dades de l'Ajuntament de Gandia en el Perfil del Contractant de l'Estat en els següents enllaços:


En la Plataforma de Contractació del Sector Públic trobareu distintes guies d'ajuda.

La Guia d'utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empreses explica com fer ús dels serveis que ofereix la plataforma (cerca de licitacions, cerca de perfils del contractant, recepció d'avisos sobre qualsevol novetat relativa a les seues licitacions preferides,...

 


INSTRUCCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA. Descarregat ACÍ el document.
MESES DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de Contractació és l'òrgan competent per a la valoració d'ofertes contractuals.

Es regula en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014, així com el desenvolupat pels articles 21 i 22 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, encara vigents.

Tota la informació sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació es troba en el plec de clàusules administratives que, des de l'1/01/2017, està publicat en www.contrataciondelestado.es.

Així mateix, les actes de cada mesa i la seua aprovació també es poden trobar en els expedients de la Plataforma de Contractació.

 SUBCONTRACTACIÓ - PERSONAL CONTRACTISTES

Les dades relatives al personal del contractista adscrites a la prestació dels serveis i les subcontractacions realitzades pel contractista es troben en cada expedient publicat en la Plataforma de Contractació.

 

 

 


NORMATIVA
Podeu accedir a la normativa referent a la contractació en el sector públic des d'aquest enllaç.

CLÀUSULES DE RESPONSABILITAT
L'Ajuntament de Gandia aprova en Junta de Govern Local, de data 17 d'octubre de 2016, la inclusió de clàusules de responsabilitat social en els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes municipals.

MÉS INFORMACIÓ
Contractació
Patrimoni