ÒRGAN AMBIENTAL

EXPT.PP-844 82a. MOD PG
DENOMINACIÓOrdenança reguladora de la subdivisió d'habitatges i canvis d'ús a la platja de Gandia
DATA ACORD INICI16/07/2018
DATA RESOLUCIÓ INFORME AMBIENTAL12/11/2018
DATA PUBLICACIÓ DOGV29/11/2018