ÒRGAN AMBIENTAL

EXPT.PP-785 74a. MOD PG
DENOMINACIÓReordenació illes D i E del PP Benieto - Ciutat del Transport
DATA ACORD INICI14/03/2016
DATA RESOLUCIÓ INFORME AMBIENTAL18/07/2016
DATA PUBLICACIÓ DOGV9/08/2016