Marjal de Gandia

DESCRIPCIÓ MARJAL DE GANDIA

La Marjal de Gandia forma part d'una unitat ambiental major coneguda com a Marjal de la Safor que, amb una extensió total de 1.225,35 ha, engloba els termes municipals de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia.

En concret, la Marjal de Gandia ocupa un total de 450 ha, és a dir, un 37% de la superfície total de la Marjal de la Safor. Geomorfològicament, es tracta d'una zona humida desenvolupada en una planura costanera. Presenta poca profunditat a causa del rebliment tant natural com antròpic de les làmines d'aigua.

L'aportació hídrica d'aquest ecosistema prové de les aigües subterrànies, que afloren en la superfície a través d'ullals, fonts naturals que posen en contacte els aqüífers amb la superfície. També cal indicar, que les aigües superficials col·laboren en l'aportació hídrica present a la Marjal, però en menor percentatge.

Aquesta massa d'aigua dolça està separada del mar Mediterrani per un cordó litoral que forma una barrera arenosa, construïda a base de les aportacions dels al·luvions dels rius, que després els corrents marins de deriva s'encarreguen de distribuir per la zona infralitoral i costanera en sentit N-S.LOCALITZACIÓ

La Marjal de Gandia està ubicada al nord-est del terme municipal de Gandia, a la comarca de la Safor, en la província de València (Espanya). Limita al nord amb el municipi de Xeraco, a l'oest amb el de Xeresa, al sud amb el nucli urbà de GAndia i a l'est amb la zona de la platja de Gandia.
Per a accedir a aquest lloc, s'ha d'agafar la carretera N-332 en direcció Gandia-Xeresa o la comarcal CV-670 en direcció al Grau per a desviar-se posteriorment en direcció a la platja de Gandia. Part de la Marjal de Gandia està dins del Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana, en concret, la zona nord de la Marjal i la zona de l'Ullal de l'Estany i de la Perla.
 

CATÀLEG ZONES HUMIDES


El Catàleg de Zones Humides es redacta en compliment de la Llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i s'aprova per acord el 10 de setembre de 2002. En aquest es disposa que les zones catalogades com a humides són un tipus d'espai natural protegit, però diferenciat dels que s'engloben dins del capítol II (Parc Natural, Paratge Natural, Paratge Natural Municipal, Reserva Natural, Monument Natural, Lloc d'Interés i Paisatges Protegits).
Aquesta diferenciació es deu a les particularitats i singularitats dels ecosistemes de les zones humides i que, per tant, estan sotmeses a processos de protecció i conservació diferents. La importància que alberguen aquests espais naturals està reconeguda per la gran abundància de legislació tant internacional i nacional, com autonòmica, que marca la seua ordenació i protecció.
En el Catàleg es defineix com a zona humida les unitats de transició entre sistemes aquàtics i terrestres, on la capa freàtica està habitualment a escala de la superfície o a prop d'aquesta, o en casos més freqüents, on el terreny es troba cobert per aigües poc profundes. Part de la Marjal de Gandia està inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana, es presenta el document descriptiu afectat per aquesta catalogació.

RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL DE L'ESTANY - AULA NATURA

Dins del marc del Programa de Protecció i Regeneració d'Espais Naturals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es procedeix en 2006 a restaurar la zona de l'Ullal de l'Estany, zona inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana.
Es va recuperar part de l'entorn a l'Ullal, uns 70.000 m2 del seu estat inicial de biodiversitat, per intentar mantindre l'estabilitat dels ecosistemes naturals, tant aquàtic com palustre, i així incrementar la diversitat biològica de fauna i flora i proporcionar àrees recreatives on poder desenvolupar activitats didàctiques, científiques, culturals, etc.
Totes les actuacions de restauració es realitzaran respectant períodes crítics en el cicle vital de la fauna que habita aquest ecosistema, sobretot l'època d'aparellament i de cria de l'avifauna.
S'han eliminat una gran quantitat d'espècies invasores, tant de fauna com de flora, que havien degradat l'hàbitat i que eren importants competidores per a la fauna i flora autòctones del nostre ecosistema. Espècies de cranc de riu americà, tortuga de Florida, gambusia, etc. s'han eliminat de l'Ullal per a millorar la qualitat de l'hàbitat i afavorir el desenvolupament de la tortuga mediterrània, el cranc de riu, el samaruc, etc.
Entre la vegetació invasora, s'ha eliminat una quantitat important de Ludwigia grandiflora, i s'ha restaurat la zona amb la plantació d'espècies aquàtiques, palustres, arbustives i arbòries autòctones.

S'han eliminat gran quantitat de deixalles i residus abocats per tota la zona i que provocaven importants problemes de contaminació de les aigües i sòls.S'ha millorat la qualitat de les aigües de l'Ullal en certs punts, les quals estaven afectades per processos de contaminació per abocaments il·legals.
Així mateix, s'ha implantat una senda que recorre tot l'Ullal, amb la construcció de passarel·les de materials de fusta amb els seus corresponents controls de qualitat. Un observatori per a les aus i bancs i papereres integrades en l'entorn perquè els visitants puguen gaudir de l'espai.
Per a completar la funció didàctica i educativa de la restauració, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha construït un centre de visitants anomenat AULA NATURA, que permetrà que el visitant puga conéixer aspectes importants de la Marjal de Gandia per a completar la visita a l'espai natural.

Per a visitar aquest espai natural, juntament amb el seu centre d'interpretació, cal dirigir-se a:
Aula Natura Marjal de Gandia

icono edicificio

C/ Camí de L’Alqueria del Duc s/n (Grao de Gandia, 46730)

icono telefono

962 84 04 23

És important reservar la visita a l'Aula de la Nautra amb antelació, sobretot per a grups nombrosos, i poder així realitzar la visita al centre d'interpretació ambiental i a l'espai natural acompanyats de monitors ambientals.