Taller prelaboral

PROGRAMA TALLER PRELABORAL D'INSERCIÓ SOCIAL (TAPIS)

El Taller Prelaboral d'Inserció Social (TAPIS) és un espai educatiu rehabilitador de promoció sociolaboral i de desenvolupament personal per a joves que, per diversos motius, presenten inadaptació en el sistema educatiu.

Aquest taller va dirigit a joves en dificultat social entre 14 i 16 anys.


Prestacions i programes:

Taller d'Iniciació Laboral, que inclou diferents cursos

taller

Taller d'Intervenció Educativa, Suport Escolar i Reforç Educatiu

refuerzo

Taller Ludicoeducatiu, inclou activitats esportives, excursions, visites culturals...

deporte


Procediment:

La forma d'accedir a aquest servei és acudir al centre social de zona en què s'estiga empadronat i sol·licitar un full d'inscripció.

Tindran prioritat aquells menors que l'educadora social de zona estime que es troben en una situació de dificultat o risc social.


Legislació:

info

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, estableix les situacions en què l'Administració pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.