Família i menors

PROGRAMA DE FAMÍLIA I MENOR

En l'Equip d'Atenció Primària, ubicats en els diferents centres socials de la ciutat, es compta amb equips professionals específics i especialitzats en el tema de la família i menors, amb funcions de detecció, avaluació, intervenció i seguiment de la problemàtica d'aquest a cada zona, de manera que són la porta d'accés a tot el sistema d'actuació de la família i menors de l'Ajuntament de Gandia. 
Prestacions econòmiques:

Ajuda d'Emergència Familiar

Beca de Menjador

Ajudes econòmiques dirigides al nucli familiar amb menors escolaritzats en col·legis públics i concertats d'educació infantil, primària i educació especial, amb l'objectiu d'oferir una mesura de suport familiar per a afavorir la integració laboral de pares i mares en els períodes de temps en què aquests desenvolupen la seua activitat laboral i que, per mancança de recursos econòmics, no poden fer front al cost dels serveis.

 

tenedor cuchillo


BEQUES DE MENJADOR MUNICIPALS

Tots els interessats en percebre aquest tipus d'ajuda econòmica i que complisquen els requisits, la sol·licitaran durant el mes de setembre en el corresponent centre social, segons el domicili de residència i empadronament.

Sol·licitud d'ajuda econòmica per a beca de menjador:

Imprés de sol·licitud

Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Gandia.
Imprés de sol·licitud

Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar, simple o permanent, en família extensa o afí. Web de la Conselleria.

 Programa d'Intervenció en Menors en Situació de Risc:

Prevenció i detecció de situacions de risc o desemparament:

familia

Desenvolupament d'actuacions de prevenció primària per a famílies i menors en situació de dificultat social

identificación

Desenvolupament d'activitats per a la identificació de menors en situació de desprotecció i conflicte socialRecepció, investigació i valoració de notificacions de possibles situacions de risc per a menors.

Recepció, valoració i seguiment de situacions en què s'aplica una mesura de protecció.

Intervenció rehabilitadora de suport a la família:

familia

Disseny i execució de plans d'intervenció familiar

atención directa

Desenvolupament d'actuacions, activitats de suport i atenció directa als menors

adolescente

Intervenció amb adolescents en conflicte social, atenció i suport directe
Procediment

Es pot accedir al servei de la següent manera:

Si es tracta d'un ciutadà que requereix atenció socioeducativa, assessorament o sol·licitar una de les prestacions econòmiques, hem d'acudir al centre social de la zona en què s'està empadronat i sol·licitar cita prèvia amb l'educadora social de zona.

cita previa

Si es tracta d'un familiar, veí, coneixedor d'una situació de risc o desemparament d'algun menor, poden informar els Serveis Socials mitjançant informe escrit, de forma presencial o telefònicament a l'educadora social de zona. 

Centres socials

informar

Si, en canvi, és un recurs extern (policia, sanitat, educació...) qui sol·licita intervenció socioeducativa o notifica una situació de risc o desemparament d'un menor, ha d'enviar el respectiu Full de Notificació àmbit educatiuFull de Notificació àmbit policialFull de Notificació àmbit sociosanitari mitjançant:

Fax


fax

96 295 94 00

Correu 
electrònic
emailbenestarsocial
Correu 
ordinari

A la Seu del Departament de Serveis Socials

C/ Tossal, 8Legislació:

info

Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que regula la responsabilitat dels autors de delits que es pogueren cometre contra els menors. 
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, que estableix les situacions en què l'Administració pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.
Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 

Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques

El Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques és un projecte que pretén actuar sobre les causes de la no assistència a l'escola, per tal d'evitar que la situació provoque l'exclusió social i el seu deteriorament educatiu. Està dirigit a totes aquelles famílies i persones que es troben en una situació de risc social i que pertanyen a minories ètniques, especialment a la població infantil, en el moment de l'escolarització.


Prestacions i programes:


Tramitació de documentació i gestió d'ajudes i recursos

Treball social individualitzat o amb famílies

Intervenció educativa específica de suport i seguiment per a reduir l'absentisme escolar

Suport i seguiment escolar dels menors

Foment de la primera escolarització 

Intervenció per a reduir l'analfabetisme funcional adult

Promoció de xarrades i cursos d'educació per a la salut

Seguiment de les vacunacions i el control pediàtric de la població infantil

Planificació familiar

Acompanyament per als cursos de formació i ocupació

 

Procediment:

Es pot accedir a aquest servei de manera voluntària, s'acudeix al centre social de la zona en què s'estiga empadronat i se sol·licita entrar en el Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques.

La comunitat educativa pot sol·licitar la intervenció del Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques mitjançant l'enviament del respectiu Full de Notificació (Full de Notificació àmbit educatiu).

Fax 

fax

96 295 94 00

Correu electrònic 

emailbenestarsocial@gandia.org

Correu ordinari

correo ordinarioA la Seu del Departament de Serveis Socials

C/ Tossal, 8

 

Contacte amb el Departament d'Educació que derivarà la demanda al Programa d'Actuació Integral en Minories Ètniques.


Legislació:

info

Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que regula la responsabilitat dels autors de delits que es pogueren cometre contra els menors. 
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, que estableix les situacions en què l'Administració pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.
Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.