Inserció Social

PROGRAMA D'INSERCIÓ SOCIAL

 Programa de família i menors des dels Serveis Socials d'Atenció Primària

  

Aquest programa té com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social amb persones o grups d'alt risc d'exclusió social en qualsevol dels seus àmbits (econòmic, social, labora, d'habitatge...), que necessiten ajuda per a la prevenció i resolució dels seus conflictes, així com per a la seua inserció personal en el medi social.

Aquest servei es presta des dels diferents centres socials, en el seu horari d'atenció i mitjançant cita prèvia.


PROGRAMA D'ACCÉS A L'HABITATGE

El programa d'Accés a l'Habitatge impulsa alternatives de suport social i solucions integrades per a col·lectius amb problemes d'accés a l'habitatge, la formació i l'ocupació com a via de la seua integració social.

Aquest programa està dirigit als col·lectius que troben grans dificultats i limitacions per a accedir a les ajudes existents. Es dirigeix prioritàriament a famílies amb les quals s'intervé des dels diferents equips socials de zona.


Prestacions i programes:

Informació i orientació sobre temes d'habitatge

Elaboració d'informes socials per a l'accés al Programa municipal d'adquisició d'habitatge amb destinació a lloguer


Valoració i proposta de famílies per a reallotjament en habitatges socials de l'empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia SA

Seguiment individualitzat de les famílies reallotjades en proposta de l'equip social de zona

Desenvolupament de programes integrals d'actuació amb famílies amb grans mancances, mitjançant la combinació de l'Accés a l'Habitatge, la Intervenció Sociolaboral, Educativa i d'Ocupació

Participació en tots els programes que desenvolupe l'empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia SA
Procediment:

Aquest servei es presta des dels diferents centres socials, en el seu horari d'atenció i mitjançant cita prèvia. 


PROGRAMA CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL


El programa contra l'Exclusió Social s'està portant a terme des de diferents àrees de l'Ajuntament de Gandia, per tal d'erradicar l'exclusió social, seguint com a model metodològic no només la intervenció social habitual centrada en les persones, unitats familiars o sectors de població, sinó també des d'un enfocament integral que parteix del territori com a àmbit d'actuació.


Prestacions i programes:

Àmbit de l'Administració general de l'Estat Àmbit de comunitat autònoma Àmbit local

URBAN: Ministeri d'Economia

ACTIVITAT: Ministeri de les Administracions Públiques

Escola Taller - Gandia Marítima CSI-COM

Escola Taller - Paisatgisme Urbà CSI-COM

PCPI

PIE: Motivar

OPEA

Pla Integral d'Actuació en el barri Santa AnnaProcediment:


 

Aquest servei es presta a través de distints departaments municipals en l'àmbit de les seues competències, amb la finalitat d'erradicar l'exclusió social.

Des dels distints centres socials, la treballadora social de zona avalua de forma integral les necessitats socials, educatives, d'ocupació, habitatge, sanitàries, etc. de cada nucli familiar on existia risc d'exclusió.

Per a dones prioritàriament de minories ètniques, comptem amb un recurs de formació integral, en conveni amb Caritas, PROJECTE JUDITH.


PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL

Programa que ofereix un servei personalitzat d'inserció sociolaboral per a les persones o col·lectius amb especials dificultats per a trobar faena. Aquestes persones han de ser abordades des d'un enfocament integral, mitjançant accions en el marc de l'educació, la salut i l'habitatge.


Prestacions i programes:

Diagnòstic personalitzat

Accions d'orientació i acompanyament social

Derivació i seguiment personalitzat dels recursos normalitzats

Seguiment d'activitats de preformació i formació específica per a col·lectius exclosos

Accions d'acompanyament social per a la recerca de treball

Treball en xarxaProcediment:

Per a accedir al programa d'Inserció Laboral se sol·licitarà cita amb la treballadora social de zona corresponent en els centres socials.
Renda d'emergència familiar (REF) de l'Ajuntament de Gandia

 

La Renda d'emergència familiar és una prestació econòmica periòdica destinada a totes les famílies que no tenen recursos econòmics suficients, dirigida a cobrir les necessitats més bàsiques i mantindre la qualitat de vida de la família, en un període de crisi econòmica. Per a la qual cosa, s'estableix una prestació de caràcter periòdic per tres mesos, ampliable a altres tres.

El seu període de vigència serà exclusivament durant l'any 2009, amb la finalitat principal d'actuar com a amortidor temporal i fórmula pont a l'espera d'altres tipus de prestacions a què es tinga dret. La percepció de la prestació econòmica comporta la participació en programes integrals que afavorisquen la incorporació i inserció laboral de les persones i col·lectius en situació de necessitat, especialment en matèria de formació i ocupació, així com una sèrie de beneficis en serveis i prestacions municipals.

La Renda d'emergència familiar municipal pot ser sol·licitada i percebuda per tota persona major de 25 anys i menor de 65. Sense perjudici del que es diu anteriorment, també podran ser titulars aquells majors de 18 anys que tinguen a càrrec seu a menors d'edat o discapacitats. En tot cas, hauran de complir els següents requisits:

Estar empadronat i residir a Gandia almenys amb un any d'antelació a realitzar la sol·licitud

Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Així mateix, els nacionals d'altres països tindran dret al salari social municipal en igualtat de condicions que els espanyols i els nacionals de qualsevol país d'Europa, sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es refereix el salari social municipal acrediten la seua residència legal a la Comunitat Valenciana, en els termes establerts en la LO 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la LO 8/2000, de 22 de desembre, i la seua normativa de desenvolupament.


Procediment:

Aquest servei es presta des dels diferents centres socials. Els horaris d'atenció es donen mitjançant cita prèvia.


Renda garantida de ciutadana (RGC)

Aquest servei es presta des dels diferents centres socials. Els horaris d'atenció es donen mitjançant cita prèvia.Legislació:

Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
Orde de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de la prestació de Renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana.