Convivència

GENT GRAN

Oficines Departament Benestar Social:

C/Tossal, 8 (Planta 4a)

96 295 95 13


Les polítiques socials municipals d'atenció a la gent gran són un conjunt d'accions dirigides a la tercera edat de la ciutat amb l'objectiu d'abordar, de manera integral, les necessitats d'aquest col·lectiu i proporcionar-los una millor qualitat de vida.Prestacions i programes:

DES DELS CENTRES SOCIALS DE ZONA MUNICIPAL

En las Unitats de Treball Social (UTS) es proporciona lai nformació i es gestionen els diferents recursos socials: (Atenció primària, inclusio.gva.es/home)

Ayudas d'emergència social

Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques

Ajudes tècniques per a l'adaptació funcional:

Adaptació de vehicle motor

Prestació no contributiva por jubilació

Ajudes per a l'atenció d'ancians des de l'àmbit familiar

PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA:

El Programa de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària constituïx un conjunt d'accions que es realitzen en el domicili de l'usuari amb l'objectiu d'atendre, de manera integral, les necessitats de la gent major dependent, de les persones amb discapacitat i d'altres col·lectius desfavorits de la ciutat.
L'objectiu d'aquests serveis és proporcionar atencions personals, atenció de caràcter puntual i urgent, ajuda en la llar, suport social dins del domicili habitual.

Servei de Telalarma Menjar a Casa

Servei d'Ajuda a Domicili

Serveis complementaris: són serveis que, de forma excepcional, es poden prestar com a complement dels serveis d'atenció domiciliària.


ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS DEPENDENTS:

CENTRES MUNICIPALS DE CONVIVÈNCIA PER A PERSONES MAJORS

Són equipaments cívics orientats al benestar de la gent major. Promouen el civisme, les relacions personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seua participació social i comunitària a través de l'oferta de diferents serveis i programes.
L'Ajuntament de Gandia compta amb dos centres de convivència municipals per a persones majors. Aquests centres estan regulats pel Reglament publicat en el BOP de València núm. 111 de data 11 de maig del 2007.

Reglament dels Centres Municipals de Convivència per a gent gran del Ajuntament de GandiaPrestacions i programes:

 Activitats preventives

Prevenció i promoció de la salut física i psíquica: cursos de ioga, entrenament de memòria, taitxí, gerogimnàstica, pilates, estiraments, conferències sobre salut, etc.

Cursos de formació sobre cultura general, manualitats, pintura, taller de teatre, dibuix, música, etc.

Activitats sociorecreatives

 

Festes, balls, celebracions, organització de campionats.

Activitats culturals:

Excursions, assistència al cine, concerts, teatre, etc.


Procediments i impresos:

Podran ser usuaris/es dels centres municipals de convivència totes aquelles persones majors de 65 anys que estiguen jubilades, que estiguen en possessió de la Targeta Dauradaaixí com els cònjuges de les persones que complisquen aquests requisits. 

Ací pots trobar el funcionament i els serveis que es presten:

Normes de règim intern del Centre Municipal de Convivència per a persones majors de Corea.

Normes de règim intern del Centre Municipal de Convivència per a persones majors de Roís de Corella.


Centre Municipal de Convivència per a persones majors de Corea

 

Av. De la Mar, 6   46701 Gandia

96 295 61 70

Horari de 8 a 20 h
Centre Municipal de Convivència per a persones majors de Roís de CorellaC. Ciutat de Barcelona, 30    46702 Gandia

 96 286 89 08

Horari de 8 a 20 h


Legislació

Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.TARGETA DAURADA


Programa municipal encaminat a oferir determinats avantatges a les persones majors que es troben jubilades amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida.Prestacions i programes:

Amb la Targeta Daurada es pot accedir gratuïtament a:

Tallers, cursos i activitats dels centres municipals de convivència

Transport urbà

Amb la Targeta Daurada s'obtenen descomptes en els següents serveis municipals:
       

Entrades a museus, teatre, cine

Instal·lacions, activitats i pràctiques esportives

Accions formatives i divulgatives de la Universitat Popular

Descomptes en comerços que estiguen adherits al programa de Targeta DauradaProcediments i impresos:

Per sol·licitar la Targeta Daurada hauran de dirigir-se a l'Oficina de La Marina Gandiense de Gandia i complir els següents requisits:

Tindre complits els 65 anys

Ser beneficiaris d'una pensió de la Seguretat Social

Residir a Gandia i estar donat d'alta al padró municipal

No tindre deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l'Ajuntament de Gandia


PROGRAMA "VIURE I CONVIURE"


El programa Viure i Conviure és un programa intergeneracional que pretén donar resposta a la doble necessitat, per un costat, de companyia a persones majors i, per un altre, d'allotjament a jóvens estudiants. Fomenta la solidaritat entre generacions, per a persones majors de 65 anys i jóvens menors de 30.


Procediments i impresos:

Els jóvens han d'acudir a la Universitat Politècnica de València (Campus del Grau de Gandia)

Les persones majors han d'acudir al centre social de zona que els corresponga.


Més informació