Atenció a les necessitats bàsiques

PROGRAMA ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES


El Programa atenció a les necessitats bàsiques té com a objectiu remeiar situacions greument deteriorades, de necessitat urgent o greus problemes específics que afecten l'autonomia personal, social i econòmica de les persones. 
Aquest programa està dirigit a persones individuals o nuclis de convivència que no puguen cobrir per mitjans propis les seues necessitats bàsiques.
Prestacions i programes:

Ajudes d'emergència

Ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar situacions de necessitat i dirigides a la unitat de convivència.Ajudes per al desenvolupament personal

Comprenen totes aquelles mesures que possibiliten a les persones amb problemes motors o sensorials el manteniment en el seu entorn social, per tal d'incrementar la seua autonomia personal. Poden ser:

Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques

Ajudes tècniques per a l'adaptació funcional de la llar

Adaptació de vehicle de motor


 

Procediment:


Aquest servei es presta des dels diferents centres socials, en el seu horari d'atenció i per mitjà de cita prèvia.Legislació:

Llei 7 de 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 11/1994, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85.
Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Orde de 23 de desembre de 2008 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes en matèria de serveis socials per a l'exercici 2009.