Càrrecs públics

CÀRRECS PÚBLICS


Actualitzat a partir de la sessió plenària de data 12/11/2015

Càrrec

Retribució anual,

en 14 mensualitats

Nom i cognoms
Dedicació Aprovació
Alcaldessa 49.000 € Diana Morant Ripoll Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Vicealcaldessa 42.000 € Lorena Milvaques Faus Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € Miguel Ángel Picornell Canut Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € Nahuel González López Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € José Manuel Prieto Part Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidora 42.000 € Laura Morant Peiró Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € Xavier Josep Ródenas Mayor Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidora 42.000 € Àngels Pérez Alarte Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € Joan Muñoz Crespo Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € Ciro Vicente Palmer Pascual Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 42.000 € Vicent Gregori Acosta Exclusiva
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidora 23.000 € Lydia Morant Varó Parcial
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidora 23.000 € Alicia Izquierdo Sesé Parcial
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
Regidor 23.000 € Andrés Puig de la Muela Parcial
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent

 


ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA A SESSIONS

La resta de regidors perceben assistències per la concurrència a sessions i reunions dels òrgans col·legiats municipals:

 

ÒRGAN QUANTIA A PERCEBRE APROVACIÓ
PLE 200 € / sessió
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
JUNTA DE GOVERN 200 € / sessió
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
JUNTA DE PORTAVEUS 200 € / sessió
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent
COMISSIONS DEL PLE 200 € / sessió
Acord plenari 6/7/2015
Punt 3.3 de l'ordre del dia, sessió extraordinària i urgent


QUANTITATS ASSIGNADES ALS GRUPS MUNICIPALS

Concepte Quantitat Aprovació
Per grup polític 1.000 €
Acord plenari de 28/01/2016
Sessió ordinària
Per cada membre integrant del grup polític 300 €
Acord plenari de 28/01/2016
Sessió ordinària

Les quantitats assignades no poden destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al Servei de la Corporació o a l'adquisició de béns que poden constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Els grups municipals han de portar una comptabilitat específica de la dotació efectuada, que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquesta ho sol·licite.