PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

IIVTNU - PREGUNTES MÉS FREQÜENTS


Quins terrenys tributen?

Únicament els béns de naturalesa urbana, no els de naturalesa rústica.
Tributa únicament el valor del sòl, no el de la construcció.

Venc un immoble, com puc saber l'import aproximat del IIVTNU (plusvàlua)? Disposa en aquest portal de l'opció calcular impostos, mitjançant la qual pot realitzar una simulació del càlcul de la liquidació del IIVTNU (plusvàlua). Aquest càlcul té caràcter orientatiu.

He rebut una liquidació de IIVTNU per un immoble que vaig vendre. En l'escriptura es recull perfectament que el comprador es faria càrrec d'aquest impost. Per què llavors em liquiden a mi que sóc el venedor?

La liquidació és correcta. En les transmissions de la propietat, constitució o transmissions de drets reals, l'obligat tributari és sempre el transmitent, amb independència dels pactes entre particulars, encara que estiguen recollits en escriptura.
He comprat la meua casa a un estranger i m'han liquidat a mi el IIVTNU, i no estic d'acord perquè en les transmissions oneroses el subjecte passiu és el transmitent. En la compravenda d'un immoble en què la part venedora és una persona física no resident a Espanya, l'obligat tributari en el IIVTNU és l'adquirent, com a substitut del transmissor.
A la mort del meu pare he adquirit la nua propietat d'un immoble i la meua mare l'usdefruit. A qui li correspon el pagament del IIVTNU (plusvàlua)? Quan muiga la meua mare hauré de pagar per l'extinció de l'usdefruit?

Com el subjecte passiu és l'adquirent i en aquest cas s'ha produït la transmissió de dos drets diferents a dues persones diferents, el subjecte passiu serà tant el nu propietari com l'usufructuari.

D'altra banda, l'extinció de l'usdefruit no suposa transmissió del dret, per tant el nu propietari no haurà de tributar per la consolidació del domini.

Té alguna relació l'import de la liquidació del IIVTNU (plusvàlua) amb el preu de compravenda que consta en l'escriptura?

No. La quota del IIVTNU es quantifica en funció de:

  • Valor cadastral del terreny en el moment de la meritació.
  • Anys durant els quals s'ha posat de manifest l'increment de valor (des de l'última transmissió subjecta a l'impost).
  • Coeficients i tipus de gravamen que s'apliquen d'acord amb l'ordenança fiscal aprovada per l'ajuntament corresponent.
M'he separat i la casa, per decisió judicial, se li ha adjudicat al que era el meu cònjuge, he de pagar IIVTNU (plusvàlua) per aquesta transmissió?

No, ja que no es produeix la subjecció a aquest impost en els supòsits de transmissió de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga quin siga el règim econòmic matrimonial.

Però sí que té obligació de declarar a l'Administració.

He venut la meua casa després d'haver estat propietari durant més de 20 anys, es liquida el IIVTNU (plusvàlua)? Sí, però es liquida pel període màxim que coincideix amb els 20 anys, és a dir, si s'ha estat propietari durant més temps, només es liquidarà per un període de 20 anys.
He contret matrimoni i vull aportar un habitatge que vaig adquirir de solter al matrimoni. He de pagar IIVTNU?

No, ja que no es tributa en els supòsits de:

  • Aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal.
  • Adjudicacions que a favor seu i en pagament d'elles es verifiquen.
  • Transmissions que es facen als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.