Renovació inscripció

RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL


L'objecte del procediment és la renovació de l'empadronament per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.


REQUISITS

Ser estranger no comunitari sense autorització de residència permanent.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
(Amb caràcter general per a totes les sol·licituds)

Document que acredite la identitat

NIE, passaport...

En el cas de menors, document de pare, mare o tutor legal i document del menor

Instància renovació

Instància renovació menors

RESOLUCIÓ

 Òrgan que resol:

Regidor delegat

Termini resolució:

3 mesos


SILENCI

Positiu

Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració, la sol·licitud quedarà resolta de forma positiva per al sol·licitant.

FORMA DE PRESENTACIÓ

 Presencial

El ciutadà podrà presentar la seua sol·licitud en les Oficines de Registre de l'Ajuntament o en les Oficines del Padró Municipal o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

OBSERVACIONS.

La realització de la renovació es podrà fer tant amb el NIE o passaport en vigor, o en procés de renovació, com amb la sol·licitud de renovació. 


 

NORMATIVA

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Resolució de 16 de març de 2015, de la subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.