Baixes

BAIXES EN EL PADRÓ MUNICIPAL


.

BAIXA PER CANVI DE RESIDÈNCIA A ALTRE MUNICIPI

El canvi de residència a altre municipi o país produirà una baixa per aquest concepte. Tota persona que canvia de municipi de residència haurà de sol·licitar per escrit la seua alta en el padró del municipi de destinació, i una vegada comunicada l'alta al municipi de procedència, aquest donarà de baixa al veí sense més tràmit.

.

BAIXA PER CANVI DE RESIDÈNCIA A L'EXTRANGER

Per als ciutadans espanyols, en cas que el trasllat siga a l'estranger hauran de sol·licitar l'alta en el Registre de Matrícula de l'oficina o secció consular de destinació, la qual la remetrà a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors a l'Institut Nacional d'Estadística, el qual els donarà d'alta en el fitxer d'espanyols residents a l'estranger i traslladarà la baixa al municipi de procedència, on sense cap altre tràmit, una vegada localitzada en el Padró, es donarà de baixa l'interessat. En el cas dels estrangers, hauran de comunicar a l'Ajuntament per escrit la seua eixida d'Espanya, indicant-ne data d'eixida i país de destinació, a fi que l'Ajuntament procedisca a la baixa.

 

.

BAIXA PER DEFUNCIÓ

Encara que aquest procediment s'efectua d'ofici, es podrà donar de baixa en el padró als difunts. Per a això s'haurà d'aportar, bé per correu o bé personalment, una certificació de defunció, indicant-ne les dates del remitent. 


 .

BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA

Baixa en el Padró per duplicitat, bé en el mateix municipi o en altre. 

Baixa per no residència. D'ofici, és el procediment per a tramitar la baixa de persones que consten empadronades en un municipi en què no viuen.