Altes i canvis

ALTES I CANVIS


 

.

 

Tota persona que visca a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró Municipal d'on resideix habitualment. Aquesta inscripció pot realitzar-se per naixement, canvi de residència procedent d'un altre municipi o de l'estranger o omissió per residir habitualment a Gandia i no figurar en cap padró. Qui visca en més d'un municipi, s'inscriurà únicament en el que residisca durant més temps a l'any.

Quan es produïsca un canvi de domicili habitual dins del terme municipal de Gandia, l'interessat ha de sol·licitar el canvi en el Padró d'Habitants.

Els menors d'edat no emancipats i els majors incapacitats han de figurar empadronats en el domicili dels pares que tinguen la seua guarda o custòdia, o representants legals, excepte autorització per escrit d'aquests per residir en altre municipi. 


   En què consisteix?


Se sol·licita exclusivament de manera presencial, presentant la documentació requerida.

El personal del Departament comprova que ha sigut presentada la documentació necessària.

Una vegada comprovat, en la mateixa oficina de presentació es realitza la inscripció corresponent en el Padró Municipal d'Habitants. 
Quan així se sol·licite, la mateixa oficina passa a expedir el certificat d'empadronament en què figuren les dades aportades. 

En qualsevol altre cas, el termini màxim per a resoldre l'empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons s'estableix en l'article 42.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DOCUMENTACIÓ


Sol·licitud d'empadronament
(ALTA i CANVI DE DOMICILI)

Imprés facilitat pel departament gestor (Departament d'Estadística). Full complimentat i signat per tots els majors d'edats inclosos en aquesta.


 
Documents que acrediten la identitat

 ESPANYOLS

Majors d'edat: DNI original.

Menors amb 14 anys complits: DNI original.

Menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement o DNI si el tingueren.

 ESTRANGERS

Majors d'edat:

D'estats membre de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Suïssa i Noruega: NIE i passaport o document nacional d'identitat original. Els ciutadans amb nacionalitat romanesa que no compareguen personalment: NIE i passaport originals i en vigor, ja que en el seu document nacional d'identitat no figura rúbrica. 

D'altres nacionalitats: passaport o permís de residència, original i en vigor; la targeta d'estranger en vigor, expedida per autoritats espanyoles, té preferència davant de qualsevol altre document i ha de presentar-se sempre en tots els tràmits padronals. 

Menors d'edat:

Nascuts a Espanya fins als tres mesos: llibre de família o certificat de naixement.

Nascuts a Espanya majors de tres mesos: els mateixos documents que per a majors estrangers. 

No nascuts a Espanya: els mateixos documents que per a majors estrangers.

 


.

 


Documents que acrediten la representació:

 

REPRESENTACIÓ DE MAJORS D'EDAT I MENORS EMANCIPATS

(Escrit en què conste la representació per a actuar en nom de l'interessat degudament firmat)

Representat: fotocòpia del document d'identitat en vigor. Els ciutadans amb nacionalitat romanesa, ja que en el seu document nacional d'identitat no figura rúbrica, hauran de presentar el seu passaport original.

Representant: document d'identitat original. Els ciutadans amb nacionalitat romanesa, passaport original.
fotocopia


REPRESENTACIÓ DE PERSONES INCAPACITADES

A més de la documentació identificativa del representant legal i de l'incapacitat, es precisa el document que acredite la representació de la persona incapacitada.

 

REPRESENTACIÓ DELS MENORS

Menor que s'empadrona amb ambdós progenitors: documentació identificativa del menor (llibre de família i DNI en el seu cas) i del pare i/o de la mare que sol·licite l'empadronament, el qual firmarà la sol·licitud.

Menor que s'empadrona amb un dels progenitors solament: llibre de família o certificat de naixement, acompanyat d'algun dels següents documents:

Autorització de l'altre progenitor, que s'acollirà preferentment en l'espai reservat a tal efecte en el full padronal, o en autorització per escrit que acompanye a aquesta. 

Guarda i custòdia del menor en exclusiva atorgada al progenitor sol·licitant de l'empadronament per resolució judicial.

Guarda i custòdia compartida atorgada per resolució judicial: autorització de l'altre progenitor, llevat que la resolució judicial fixe el domicili del menor. En aquest cas, estarà al que determine la resolució. Si aquesta estableix que la residència del menor siga de forma alternativa amb ambdós progenitors, es necessitarà autorització de l'altre progenitor o presentar resolució judicial que establisca que el menor s'empadronarà amb ell.

Menor que s'empadrona amb persones diferents dels seus progenitors: a més de la documentació identificativa del menor, d'ambdós progenitors i de la persona major d'edat amb la qual s'empadronarà, s'ha de presentar:

Autorització d'ambdós progenitors, que es recollirà en full d'autorització, en què firmarà també la persona major d'edat amb què s'empadronarà.

En cas de tutela o acolliment, la resolució judicial o administrativa on s'establisca aquesta.

En aquest cas, a efectes padronals es consideraran representants del menor la persona major d'edat amb què s'ha empadronat, pel que qualsevol gestió padronal posterior referida al menor haurà de ser autoritzada per aquest representant, encara que siga algun dels progenitors no empadronats qui la sol·licite.

Menor d'edat emancipat: no precisa representació per a sol·licitar el seu empadronament, es realitzarà amb la mateixa documentació que per als majors de 18 anys. A efectes padronals, es considera menor d'edat emancipat la persona:

Menor d'edat amb 16 o més anys que ha obtingut l'emancipació per resolució judicial o administrativa.

Menors d'edat que acrediten la condició de casats. Haurà d'aportar-se el llibre de família.

Menor d'edat amb 16 anys o més que es trobe empadronat a Gandia sense cap persona major d'edat empadronada amb ell.


 


 


Documentació acreditativa del domicili de residència
(a presentar en tots els supòsits excepte en empadronament de menors no emancipats)

 

Títol de propietat (escriptura, nota del registre, rebut de la llum, aigua, IBI... tot amb una vigència de menys de 3 mesos.

Contracte vigent de l'arrendament de vivenda per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer. L'Ajuntament té la potestat d'acceptar altres documents i d'efectuar les comprovacions que considere oportunes per a comprovar la veracitat de les dades i efectuar una correcta gestió del tràmit.

Empadronament en un domicili en què ja consten empadronades altres persones: autorització escrita de persona major d'edat empadronada acompanyada del seu document d'identitat. Aquesta persona haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de la vivenda (propietat, lloguer...) a nom d'aquesta.

Empadronament en establiments col·lectius: quan l'alta es produïsca en un establiment col·lectiu (residències, convents...) l'autorització haurà de ser subscrita per la persona que ostente la direcció d'aquest, amb segell de la institució en el full padronal o en imprés a part. 

AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI O  ARRENDATARI DE LA VIVENDA

En cas que la vivenda en què s'inscriurà no fóra titular, haurà d'aportar autorització firmada pel propietari o arrendatari de la vivenda i còpia o original del seu document d'identitat. 

 

.
.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Si hi ha persones empadronades en la vivenda en què no resideixen, per a realitzar una nova inscripció, s'iniciarà un expedient de baixa per inscripció indeguda als empadronats anteriorment.

La inscripció d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, haurà de ser objecte de renovació periòdica cada 2 anys. Es declararà la caducitat de les inscripcions que hagen de renovar-se periòdicament sempre que l'interessat no haguera procedit a la renovació.

 

*Normativa que regula aquest servei

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció de la Llei 4/1996, de 10 de gener, en relació amb el Padró Municipal, i modificada en els articles 16 i 17 per Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre.

Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, i modificat en el seu Títol II per R.D. 2612/1996, de 20 de desembre. 

Resolució de 16 de març de 2015, de la subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.


<top>