IVTM

IVTM


L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica està regulat en els articles 92 a 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

És un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, siga quina siga la seua classe i categoria. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no haja causat baixa en aquests (art. 92.1 i 2).


TERMINI VOLUNTARI

Per conéixer el termini voluntari de pagament de l'IVTM, pot accedir al calendari fiscal.

 


TRÀMITS

Per tractar-se d'un tribut de gestió delegada en Diputació Provincial de València, podran accedir als tràmits relacionats amb l'IVTM i presentar-los en qualsevol de les oficines de la Diputació.

Així mateix, la presentació de qualsevol tràmit relacionat amb l'impost, podrà presentar-se a l'Ajuntament de Gandia de forma:

 PRESENCIAL

C. Duc Carlos de Borja, 17 2a planta

 CORREU POSTAL

Plaça Major, 1 - 46701 - Gandia - València

ELECTRÒNICA

A través de la seu electrònica


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Per resoldre qualsevol dubte, pot accedir ací o telefonar al 96 295 95 34.

NORMATIVA

Per accedir a l'Ordenança reguladora de l'IVTM, fes clic ací.

TARIFES


2019 2018 2017
2016 2015


PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT