IAE

IAE


L'Impost sobre Activitats Econòmiques està regulat en els articles 78 a 91 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

És un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exercisquen o no en local determinat i es troben o no especificades a les tarifes de l'Impost (art.78.1).

L'Impost es gestiona a partir de la matrícula d'aquest. Aquesta matrícula es formarà anualment per a cada terme i estarà constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i, si escau, del recàrrec provincial (art. 90.1).


TERMINI VOLUNTARI

Per conéixer el termini voluntari de pagament de l'IAE, pot accedir al calendari fiscal.

 


TRÀMITS

Per tractar-se d'un tribut de gestió delegada en Diputació Provincial de València, podran accedir als tràmits relacionats amb l'IAE i presentar-los en qualsevol de les oficines de la Diputació.

 

Així mateix, la presentació de qualsevol tràmit relacionat amb l'impost, podrà realitzar-se a l'Ajuntament de Gandia de forma:

 PRESENCIAL

C. Duc Carles de Borja, 17 2ª planta

 CORREU POSTAL

Plaça Major, 1 - 46701 - Gandia - València

ELECTRÒNICA

A través de la seu electrònica


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Per resoldre qualsevol dubte, pot accedir ací o telefonar al 96 295 95 34

NORMATIVA

Per accedir a l'Ordenança reguladora de l'IAE, fes clic ací.


AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Per accedir de forma segura als serveis electrònics de l'Agència Tributària: