Cooperació i integració

IMMIGRANTS

El Pla d'Immigració Municipal de Gandia Per la integració social, de la coexistència i la convivència és un document extens que marcarà estratègies i les polítiques de cara a la integració dels nous veïns i veïnes a la ciutat, des del consens polític, cívic i social. Les actuacions del Pla d'Immigració estan orientades a la sensibilització social, la participació ciutadana, el foment del Centre Intercultural, la formació, la salut i el civisme. També es contempla reforçar la tasca d'evitar la sobreexplotació laboral, amb la detecció de borses de treball fraudulentes i la creació d'un observatori local de la immigració per a avaluar l'evolució del fet migratori.

CENTRE PANGEA

edificio

C/ Sant Rafael nº 53 (Centre Associatiu Joan Climent)


teléfono

96 295 95 11 Ext. 9192horario
De dilluns a dijous, de 9:00 a 14:00 h

 


El Centre Pangea és un servei municipal dirigit a desenvolupar accions d'acollida, informació, assessorament i mediació a la població i a les associacions que la representen. En l'àmbit comunitari, desenvoluparà accions que faciliten la convivència davant la diversitat cultural.

Desenvoluparà funcions de mediació lingüística i assessorament en recursos específics, regularització i claus culturals als professionals que ho sol·liciten. Així mateix, desenvolupa activitats d'informació, formació i sensibilització intercultural.

Les pròximes edicions del curs de nacionalitat CCSE:

- 3a. Edició: de l'11 al 14 de febrer
- 4a. Edició: de l'11 al 14 de març
- 5a. Edició: del 8 a l'11 d'abril
- 6a Edició: del 13 al 16 de maig
- 7a. Edició: del 10 al 13 de juny.


Prestacions i programes:

 


Informació, orientació i assessorament: 
l'objectiu prioritari d'aquest servei és facilitar a la persona o família immigrant l'accés als serveis i recursos existents en la nostra ciutat:

Proporcionar informació sobre l'assistència sanitària, serveis socials, etc. en els terminis establerts en la legislació vigent.

información

En el cas que la persona no conega l'idioma, es realitzarà el servei d'acompanyament destinat a facilitar la realització de gestions i tràmits administratius obligatoris: Ajuntament, centres de salut, Delegació de Govern, etc.

(Intèrpret mediador per a diversos idiomes: anglés, francés, àrab, rus, romanés, ucraïnés, moldau)

Informació i assessorament sobre la situació administrativa en el país i tràmits legals necessaris per a normalitzar-la: NIE, reagrupació familiar, permís de treball i residència, arrelament social, etc.


Mediació i intermediació cultural:

Intervenció en la prevenció i gestió de conflictes culturals.

intervención

Intermediació en problemes veïnals.

problemas vecinales


Formació i aprenentatge de les llengües oficials de la ciutat:

Curs de castellà

diálogo

Curs de valencià

diálogo

Curs d'alfabetització

diálogo


Promoció de la participació social i comunitària:

Dinamització del voluntariat per a aconseguir la integració i participació plena en la dinàmica social d'aquesta.

Participar amb la Generalitat Valenciana per a aconseguir la plena incorporació de l'immigrant en el "Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana", recollit en la Llei 15/2008 de la Generalitat Valenciana.


Informació, formació i sensibilització intercultural.

 


Formació en educació.

 


Avaluació de les necessitats del col·lectiu. 

 


Coordinació i cooperació amb altres departaments i entitats locals 
amb la finalitat de promoure actuacions positives que afavorisquen la integració social.

 


Coordinació amb la resta d'agències de la CV, amb l'objectiu de promoure i dissenyar accions 
consensuades, eficaces i eficients que afavorisquen els processos d'integració.nie Renovació del carnet NIE

autorizaciones Autoritzacions de residència i treball

autorizaciones

Autoritzacions de residència per arrelament social

familia Reagrupació familiar

solicitud

 Sol·licitud de nacionalitat espanyola

matrimonio

Tràmits necessaris per a contraure matrimoni

retorno

Retorn voluntari


ENLLAÇOS / INFORMACIÓ:

EURORESIDENTS. Informació útil per a persones que pensen emigrar a Espanya o per a immigrants que ja estan ací.

MIGRAR (Creu Roja)

INTEGRA LOCAL. Punt de referència de les entitats locals en matèria d'integració

CONSELLERIA d'Immigració i Ciutadania


LEGISLACIÓ:

 info

Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, publicada l'11/12/08 DOCV 5911.
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Pla Director de la Cooperació Valenciana 2008-2011, aprovat per l'Acord de 28 de desembre de 2007, del Consell de la Generalitat. 
Decret 42/2008, de 4 d'abril, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.
Decret 231/2007, de 30 de novembre, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.
Decret 201/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, sobre regulació de bases per a la cooperació internacional al desenvolupament i del règim específic de transferències de fons destinats a la cooperació amb països en vies de desenvolupament.