Provedors

PROVEÏDORS


CONSULTA DE LA RELACIÓ DE FACTURES PAGADES A PROVEÏDORS

El Govern municipal aposta per la transparència. Actualment, Internet i la tecnologia digital fan possible una fiscalització democràtica de la informació pública; i no poden haver-hi excuses al respecte. En favor de l'interés públic i d'un control més gran per part de la ciutadania de la gestió pública, el Govern va aprovar en data 07/09/2015, per unanimitat, el procediment per a la publicació en la web municipal de les factures pagades per l'Ajuntament de Gandia a proveïdors.

La regla general ha de ser facilitar i promocionar la informació dels assumptes públics a la ciutadania. L'àrea econòmica disposarà amb caràcter periòdic una relació mensual de les factures pagades a proveïdors; de manera immediata des de la presa de possessió d'aquest nou govern. A aquesta actuació seguiran moltes altres activitats i bones pràctiques sobre transparència informativa i govern obert. És un dret de la ciutadania que l'entenem com una exigència per a pal·liar la desconfiança en la política i en les institucions.

Descàrrega de llistats

 

 

LLISTAT DE FACTURES PAGADES EN 2020
GENER FEBRER MARÇ
ABRIL MAIG JUNY
JULIOL AGOST SETEMBRE
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
LLISTAT DE FACTURES PAGADES EN 2019
GENER FEBRER MARÇ
ABRIL MAIG JUNY
JULIOL AGOST SETEMBRE
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 

 

LLISTAT DE FACTURES PAGADES EN 2018
GENER FEBRER MARÇ
ABRIL MAIG JUNY
JULIOL AGOST SETEMBRE
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 


INFORMACIÓ FACTURA ELECTRÒNICA

PROGRAMA GRATUÏT GENERACIO FACTURA ELECTRÒNICA - FACTURA-E

En compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (article 4 proveïdors obligats), l'Ajuntament de Gandia s'ha adherit a la plataforma  FACE - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

En el següent enllaç podrà presentar les factures electróniques i en el directori consultar les dades a incloure en les factures:


A partir del 15/01/2015, ha de presentar la seua factura en format Factura-e si es troba dins d'una de les categories de proveïdors obligats per la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica, article 4.

 

CONSULTA BOP 

 


Derogació reglament d'exclusió d'obligació de presentar factura electrònica en les factures inferiors a 5.000 €.

BOP Nº 38, de data 22/02/2018


*article 4 de l'esmentada llei - tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració pública podran expedir i remetre factura electrònica. I en tot cas, estaran obligats a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació, a través del punt general d'entrada que corresponga, en les entitats següents.
  1. Societats anònimes;
  2. Societats de responsabilitat limitada;
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola;
  4. Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  5. Unions temporals d'empreses;
  6. Agrupació d'interés econòmic, Agrupació europea d'interés econòmic, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'nversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del  mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

FULLA DE TERCERS

 

SI ÉS UN NOU PROVEÏDOR DE L'AJUNTAMENT ÉS IMPORTANT QUE ABANS D'ENVIAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA PRESENTE PRÈVIAMENT EN TRESORERIA LA FULLA DE TERCERS AMB EL SEU NIF I DADES BANCÀRIES. A PARTIR DE L'1 DE FEBRER DE 2015 NOMÉS ES PODRAN EFECTUAR PAGAMENTS ALS PERCEPTORS QUE HAGEN COMUNICAT EL CODI IBAN MITJANÇANT LA FULLA DE TERCERS.

 

Les factures electròniques hauran d'incloure necessàriament les següents dades:

En la descripció de la factura, a l'apartat

DADES ADDICIONALS "Observacions"

ha d'indicar en primer lloc el DEPARTAMENT

a què va dirigida la factura.

Exemple

Dades addicionals

Observacions: Dpt. cultura

CODIS DIR3
OFICINA CONTABLE
L01461311
ÒRGAN GESTOR
L01461311
UNITAT TRAMITADORA
L01461311
NIF DE L'ORGANISME A QUÈ VA DIRIGIDA LA FACTURA
AJUNTAMENT DE GANDIA
P4613300E
O.A. CEIC ALFONS EL VELL
P9613301B
O.A. FUNDACIÓ PARE LEANDRO CALVO
P9613302J

 


PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

ENDOSSOS I CERTIFICACIONS

Els contractistes que tinguen drets de cobrament enfront de l'Ajuntament podran cedir-los conforme a dret. Perquè la cessió del dret de cobrament siga efectiva serà imprescindible la notificació fefaent a l'Ajuntament de l'acord de cessió. L'Ajuntament prendrà raó de la cessió si la factura és considerada com a conforme pel departament o servei corresponent. La presa de raó s'efectuarà sense perjudici de les possibles excepcions per compensació o altres causes que, sent anteriors a la data de notificació de la cessió, afecten el crèdit del cedent.