Més informació

MÉS INFORMACIÓ DE CARÀCTER ECONÒMIC


RÀTIOS

Indicadors del compte general de les entitats locals adaptat a les noves instruccions de comptabilitat de 2013 per a l'Administració local, vigents des de l'1 de gener de 2015.


ESTAT DEL DEUTE


COST EFECTIU TAXES I PREUS PÚBLICSOrde HAP 2075/2014

Abans de l'1 de novembre de cada any, es calcula el cost efectiu corresponent a l'exercici anterior.