Escolarització

 

ESCOLARITZACIÓ CURS 2018-2019

 

PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI DE LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS (0-3 anys)

Sol·licitud d'ajuda (formulari telemàtic) Sol·licitud ajuda (pdf)

 • CODI CENTRE

 • 46033395 EI 1er CICLE MUNICIPAL CENTRE HISTÒRIC Parc. Ausiàs March, 5 46702 - GANDIA Tlf.: 96 286 8051 eimcentrehistoric@gandia.org
  46030229 EI 1er CICLE MUNICIPAL DE COREA C/Perú, 30 46701 - GANDIA Tlf.: 96 286 5683 eimcorea@gandia.org
  46028478 EI 1er CICLE MUNICIPAL DOS CAMPANARS Pg. Dels dos Campanars, 3 46702 - GANDIA Tlf.: 96 286 8518 eimdoscampanars@gandia.org
  46029677 EI 1er CICLE MUNICIPAL DEL GRAU Camí vell del Grau, 1 46730 - GRAU DE GANDIA Tlf.: 96 284 2096 eimgrau@gandia.org
  46033000 EI 1er CICLE MUNICIPAL LES ALQUERIES Av. De les marines, 4 46730 - GRAU DE GANDIA Tlf.: 96 284 5871 eimlesalqueries@gandia.org
  46032329 EI 1er CICLE MUNCIPAL DEL RAVAL C/ Rafaelcofer, 24 46702 - GANDIA Tlf.: 96 287 8814 eimraval@gandia.org
  46029665 EI 1er CICLE MUNICIPAL SANTA ANA C/ Montdúver, 39 46701 - GANDIA Tlf.: 96 287 0509 eimsantaanna@gandia.org

CAL PERESENTAR LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ C/TOSSAL, 8-4 (Horari de 9 a 14h) FI TERMINI 21/06/18

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS CURS 2018-2019

Decret finalització procés d'admisió Escoles Infantils Municipals 2018-2019

ADMISSIÓ CURS 2018 - 2019

ZONIFICACIÓ ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS

Gandia

Grau i platja

MÉS INFORMACIÓ:                    

                                                                                          

Educació Infantil segon cicle (3-5 anys)  i posterior: Próximament serà publicada Resolució de la Direcció Territorial d' Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el DOCV, on es determina el calendari i el procediment d'admisió de l'alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Comprén l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria i comprén deu anys d’escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l’alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys. Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el DOGV, es determina el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

 • L’Educació Infantil constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén a xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys. Aquesta etapa s’ordena en dos cicles. El primer comprén des de 0 a 3 anys, i el segon des dels 3 als 6 anys. L’Educació Infantil té caràcter voluntari. El segon cicle d’aquesta etapa educativa serà gratuït.
 • L’Educació Primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprén tres cicles de dos anys cadascun, en total, sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys. Amb caràcter general, els alumnes s’incorporaran al primer curs de l’Educació Primària en l’any natural en què complisquen sis anys. La finalitat és proporcionar a tots els xiquets una educació comuna que puga fer possible l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic, així com una progressiva autonomia d’acció en el seu medi.
 • L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys. S’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Es podrà repetir un màxim de dos cursos i romandre, en règim ordinari, fins als 18 anys complits en l’any en què finalitze el curs. Un alumne i els seus pares poden decidir, des del moment en què aquest compleix els 16 anys, si es dóna per finalitzada la seua escolarització obligatòria en aquesta etapa, i en eixe cas se li estendrà el corresponent Certificat d’Escolaritat en el qual consten els anys i matèries cursades.

OPCIONS EDUCATIVES
L’alumne que conclou els seus estudis d’ESO té l’opció de seguir estudiant, però també pot accedir ja al món laboral perquè, amb aquesta etapa, ha conclòs l’educació considerada obligatòria.  

El títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria permetrà accedir a: 
Batxillerat
Formació Professional de Grau Mitjà
Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà
Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà

OFERTA FORMATIVA FORMACIÓ PROFESSIONAL
En En cas que l’alumne no haja aconseguit el títol d’ESO o no tinga estudis previs, pot accedir a:
Oferta formativa d'educació de persones adultes
Cicles formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (amb prova d’accés i 17 anys)
Ensenyaments d’idiomes (amb 16 anys, o amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del cursat en l’ESO)
Ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa (amb prova específica)
Cicles formatius de Grau Mitjà d'ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (prova d’accés, prova específica i 17 anys)
Cicles de Grau Mitjà d’ensenyaments esportius (amb prova d’accés i 17 anys, i prova específica en el cas de determinades modalitats o especialitats)
 • El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària Postobligatòria i, per això, té caràcter voluntari. Es desenvolupa en modalitats diferents, s’organitza de manera flexible i, si n’és el cas, en distintes vies dintre de cada modalitat. Comprén dos anys acadèmics, que es cursaran normalment entre els 16 i els 18 anys. Es podrà romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys acadèmics, consecutius o no. Modalitats:
  • Modalitat d’Arts
   • Via d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny
   • Via d’Arts Escèniques, Música i Dansa
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d´Humanitats i Ciències Socials
 • La Formació Professional és un conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu, l'objectiu del qual és la formació pràctica adequada a les necessitats de l’economia i als diferents sectors productius. Comprén un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adients als diversos camps professionals.

S’estructura en famílies professionals i en dos graus: cicles formatius de Grau Mitjà i cicles formatius de Grau Superior. És una opció atractiva, de qualitat i flexible que s’ajusta a les necessitats i interessos personals de cada ciutadà.

Orientacions Grau Mitjà

Orientacions Grau Superior

Proves d'accés a cicles i cursos preparatoris

L'Ajuntament de Gandia hi ajuda facilitant la informació i lliurant les instàncies, i tot es coordina a través d'una comissió que emana del Consell Escolar Municipal (la Comissió Municipal d'Escolarització), on estan representats l'Administració Educativa (Inspecció), les direccions de tots els centres de Gandia i la Coordinadora d'AMPA pública i privada concertada.

CURS 2018-2019

 

VACANTS ESO I BATXILLERAT CURS 2018-2019

VACANTS INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 2018-2019

NORMATIVAZONIFICACIÓ

CENTRES EDUCATIUS

 • Gandia, Educació Infantil, Primària i Educació Secundària Obligatòria
 • Gandia, Educació Secundària Obligatòria (només canvi de centre per a l'alumnat escolaritzat a Gandia)
 • Grau i Platja, Educació Secundària Obligatòria (només canvi de centre)

Els alumnes/les alumnes de 3 anys (2015) veïns de Benirredrà podràn sol·licitar per àrea d'influència els centres públics Benipeixcar i Roís de Corella.