Centres educatius

CENTRES EDUCATIUS DE GANDIA


A la nostra ciutat hi ha actualment 22 centres d'ensenyament obligatori: nou centres públics d'Educació Infantil i Primària, un centre d'Educació Especial de caràcter comarcal, huit centres privats concertats d'Educació Infantil, Primària i ESO (tres dels quals ofereixen també Batxillerat concertat) i quatre instituts d'Educació Secundària, que ofereixen ESO, Batxillerat i, en tres d'ells, cicles formatius de Grau Mitjà i Superior.

A més, comptem amb set escoles infantils municipals d'Educació Infantil de primer cicle (0-3 anys).

També hi ha a Gandia una sèrie de centres que imparteixen altres ensenyaments reglats com ara el centre de FPA Jaume I (formació de persones adultes), on s'imparteix alfabetització; ESO en els dos nivells; preparació a la prova d'accés a cicles; valencià nivell Elemental, Mitjà i Superior; a més d'anglés i espanyol per estrangers. 

L'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, centre dependent també de la Conselleria d'Educació on s'imparteixen les titulacions oficials referents a anglés, francés, italià, valencià, castellà, alemany i el programa That's English.

Igualment hi ha centres homologats que imparteixen ensenyaments de música i dansa, des d'escoles de música fins a centres homologats de dansa on poder cursar els primers nivells d'ensenyaments artístics a la ciutat.

Pel que fa als ensenyaments universitaris, a Gandia estan la Universitat Politècnica, campus de Gandia i el centre associat de la UNED Gandia.

 

Plànol situació escoles infantils municipals

Gandia  // Grau

Relació d'Escoles Infantils Municipals

 

 

RELACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS
COL·LEGIS PÚBLICS
CEIP Benipeixcar Av. de les Esclaves, 15 96 282 64 85 Infantil, Primària
CEIP Botànic Cavanilles C/ Benissuai, 25 96 282 67 00 Infantil, Primària
CEIP Cervantes C/ Joan Martorell, 7 96 282 65 35 Infantil, Primària
CEIP Joan Martorell C/ 9 d’Octubre, 72 96 282 65 40 Infantil, Primària
CEIP Joan XXIII Pl. del Garbí, 2 -GRAU 96 282 66 80 Infantil, Primària
CEIP Les Foies Camí Vell del Grau, 35- GRAU 96 282 66 35 Infantil, Primària
CEIP Montdúver C/ Floristes, 1 96 282 66 20 Infantil, Primària
CEIP Roís de Corella C/ Roís de Corella, 2 96 282 66 85 Infantil, Primària
CEIP Sant F. de Borja C/ Legionari Bernabeu, 11 96 282 67 05 Infantil, Primària
CE Especial  Enric Valor Av. Grau, 83 96 282 64 70 Educació EspecialALTRES CENTRES DE

FORMACIÓ-OCUPACIÓ

 

 

COL·LEGIS PRIVATS CONCERTATS

CC Abad Sola

C/ Sant Francesc de Borja, 32

96 287 19 39

Infantil, Primària, ESO

CC Abecé

Av. del Grau, 36

96 287 47 42

Infantil, Primària, ESO

CC Borja Jesuïtes

C/ El Sant Duc, 1

96 296 16 68

Infantil, Primària, ESO

CC L’Escola Pia

Pl. de l’Escola Pia, 7

96 287 38 46

Infantil, Primària, ESO, Batxillerat

CC Gregori Mayans

Av. dels Esports, 2

96 287 11 16

Infantil, Primària, ESO, Batxillerat

CC Escolàpies Gandia

C/ Sant Rafel, 25

96 296 50 96

Infantil, Primària, ESO, Batxillerat

CC Nuestra Sra. del Carmen

C/ de les Carmelites, 16

96 287 10 35

Infantil, Primària, ESO

CC A. Suárez de Calderón

C/ Les Foies, 7 - Grau

96 284 19 44

Infantil, Primària, ESO

 

 

 

INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

IES Ausiàs March Pl. Crist Rei, 3 96 282 94 25 ESO, Batxillerat i Formació Professional
IES Maria Enríquez C/ Literat Azorín, 1 96 282 94 30 ESO, Batxillerat i Formació Professional
IES Tirant Lo Blanc C/ dels Estudiants, 2 96 282 94 20 ESO, Batxillerat i Formació Professional
IES Veles e Vents C/ Cullera, 135 GRAU 96 282 94 40 ESO, Batxillerat i Formació Professional

 

  

PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

La comunitat educativa dels centres educatius està formada per diferents sectors que conviuen i participen activament en els centres, és a dir, claustre de professorat, pares i mares (AMPA) i alumnat. La participació dels diferents sectors en la vida del centre està regulada mitjançant diferents textos legals de la Conselleria d'Educació on s'estableixen funcions, representació, composició i sentit dels diferents òrgans col·legiats o de representació del sector.

Paral·lelament la ciutat té, a més a més, dos òrgans de participació educativa i professional com són el Consell Escolar Municipal i el Consell Municipal de l'FP, a més de la participació que tenen els centres o les associacions de pares i mares en les juntes de districte municipals.


  

                                            CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE

El Consell Escolar del Centre, com a òrgan col·legiat de govern, està regulat pel que fa a la seua composició, funcionament, tasques, comissions, i calendari de reunions pel Decret 234/1997 i el Decret 233/1997 del Govern Valencià, pels quals s'aproven els Reglaments Orgànics i Funcionals dels Instituts d'Educació Secundària i les Escoles i Col·legis d'Ed. Infantil i Primària de la Comunitat, respectivament, i la normativa de desplegament corresponent pel que fa als centres privats concertats.

Per altra banda es recullen els drets i deures de mares i pares, alumnes, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis en el Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre convivència en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. 


 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

En l'àmbit de la ciutat de Gandia, el Consell Escolar Municipal és l'òrgan de representació dels sectors educatius de la ciutat, i la seua composició està regulada per l'Ordre de 3 de novembre de 1989, per la que es regula el procediment per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, i la normativa de desenvolupament posterior.

La presidència normalment es delega en el regidor o regidora d'Educació i és l'òrgan de debat, consulta i decisió sobre tot el que es refereix a la planificació de centres educatius de ciutat, escolarització, calendari escolar, recursos, sol·licitud d'informació sobre programes, beques, etc. La composició del Consell Escolar Municipal es renova cada quatre anys. Si voleu fer qualsevol suggeriment, proposar punt per a l'ordre del dia o assistir com a organització educativa a alguna reunió en concret, podeu fer arribar les vostres propostes a través dels representants de cada sector educatiu o directament al Departament d'Educació, a l'adreça electrònica educacio@gandia.orgtot explicant el motiu de la petició i la persona o persones de contacte.

CONSELL MUNICIPAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Creat com un òrgan de participació social professional, el Consell Municipal de la Formació Professional és un espai on empresaris, sindicats, agents implicats en l'orientació i formació dels joves i treballadors en general, representants de l'Ajuntament de Gandia, Mancomunitat, Universitat i Cambra de Comerç, posen en comú les seues inquietuds, projectes, cursos i iniciatives que tenen a veure amb la formació, orientació laboral, professional i també l'observació de la realitat canviant dels diferents sectors productius de Gandia i la comarca, per apropar el més possible la formació dels joves i treballadors a l'entorn productiu.