Prctiques formatives

PRÀCTIQUES FORMATIVES


LA DIPU ET BECA

Les persones interessades han d'emplenar el formulari habilitat al respecte que es troba en aquesta mateixa pàgina, així mateix els interessats han d'indicar els estudis que estiguen cursant en el present curs acadèmic.

Una vegada emplenat el formulari, el sistema informàtic generarà automàticament la sol·licitud i la fulla d'autobaremació que s'han de presentar en la Seu Electrònica o en el Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, que es troba situat en la Plaça Major, núm.1 de Gandia.

Així mateix, el sistema informàtic generarà i un codi identificatiu personalitzat d'accés que el sol·licitant haurà de conservar sota la seua responsabilitat.

La distribució i concessió del nombre concret de beques en cadascuna de les àrees, així com també la distribució dels sol·licitants en cadascuna de les àrees també queda supeditada a la idoneïtat del seu perfil, amb independència de l'àrea sol·licitada.

Al cas d'una titulació oficial que no estiga classificada en les àrees establides en els diferents nivells educatius, hauran de seleccionar la casella “titulacions oficials altres àrees” que apareix a cadascú dels nivells educatius.

Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà anunci sobre relació provisional de sol·licitants proposats per a adjudicació de les beques, obrint-se el termini per a aportar la documentació acreditativa tant dels mèrits al·legats com també dels requisits per a participar.

La persona aspirant es responsabilitza expressament de la documentació aportada. Si una vegada comprovats els documents per l'Ajuntament de Gandia, es detectara alguna falsedat o manipulació en algun d'ells, la persona aspirant decaurà en el dret a la participació en la convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara i els efectes legals que corresponen.

L'autobaremació es comprovarà per l'Ajuntament de Gandia amb caràcter previ a l'adjudicació de la beca. En el cas que es detecte algun error, serà penalitzat amb el doble dels punts indegudament atribuïts i es restaran de la puntuació total, passant al lloc que corresponga segons la nova valoració. (Base quarta 4.4)