Tributs

TRIBUTS


IIVTNU
Imposo sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana
96 295 98 00
ext. 9741 - 9080
plusvalua@gandia.org

 

IBI
Impost de Béns Immobles
96 295 94 11
96 295 95 36
tributos@gandia.org

IVTM
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
96 295 95 34
tributos@gandia.org

 

IAE
Impost d'Activitats Econòmiques
96 295 95 34
tributos@gandia.org

T. FEM
Taxa de recollida domiciliària d'escombraries
96 295 94 09
tributos@gandia.org

T. GUALS
Taxa de Guals
96 295 95 34
tributos@gandia.org

 

 

 CERTIFICATS

A petició dels interessats, l'Ajuntament de Gandia expedeix certificats i informes tributaris dels documents de cobrament, situació i altres dades que consten en els expedients tributaris que són de la seua competència i sempre que el sol·licitant tinga dret a obtindre aquesta documentació, en els termes de la legislació vigent.


Certificat
GC0006-Sol·licitud d'informe de situació
GC0007-Sol·licitud de la NOTARIA de certificat de deute d'IBI
GC0008-Sol·licitud de certificat d'exempció en el pagament de l'IVTM
GC0009-Sol·licitud de certificat de béns
GC0017-Sol·licitud de certificat d'estar al corrent en el pagament de tributs als quals està afecte un immoble
GC0018-Sol·licitud de certificat de no tindre deutes amb la Hisenda Municipal