ÒRGAN AMBIENTAL

EXPT.PP-826 72a. MOD PG
DENOMINACIÓCanvi d'ús de la parcel·la del camp de futbol La Banyosa
DATA ACORD INICI30/10/2017
DATA RESOLUCIÓ INFORME AMBIENTAL
DATA PUBLICACIÓ DOGV